Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 oraz 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm[1])) uchwala się:

Zasady udzielenia dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Głubczyce

§ 1. Określa się kryteria wyboru, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Głubczyce tj. do inwestycji polegającej na wymianie źródeł ciepła (w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowe źródło ciepła zabudowane w sposób trwały), celem ograniczania zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji, na terenie Gminy Głubczyce.

§ 2. 1. Do otrzymania dotacji uprawnione są

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela),

2) wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi wielorodzinnymi) lub najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela).

2. Dotacja udzielana jest wyłącznie montującym nowe źródło ciepła posiadające:

1) nominalną sprawność kotła ? 80 %;

2) spełniające wymagania klasy V w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych zgodnie z normą PN EN 303-5:2012;

3) aktualne (na dzień zakupu kotła) świadectwo badań energetyczno - emisyjnych wydane przez uprawnioną jednostkę;

4) dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego;

5) konstrukcję kotła uniemożliwiającą spalanie odpadów.

3. Dotacji nie podlega:

1) instalacja ogrzewania w nowo budowanych obiektach i budynkach oddanych do użytkowania po roku 2010;

2) koszt zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu (np. termowentylatory, grzejniki olejowe, grzejniki na propan-butan itp.);

3) zamiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze;

4) modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem drewna w kominkach, gdy nie stanowi jedynego źródła ogrzewania;

5) zakup kotłów na paliwo stałe posiadające wyłącznie komorę zasypową z rusztem.

§ 3. 1. Wnioskodawcy zalegający ze zobowiązaniami finansowymi wobec Gminy Głubczyce nie mogą ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła, do czasu ich uregulowania.

2. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w Uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej budżet.

3. Wnioskodawcy, którzy podpisali umowę o dotację, a którzy z własnej winy nie wywiązali się z wykonania zadania nie mogą ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych dwóch lat.

4. Dotacja na dany obiekt budowlany lub lokal mieszkalny może zostać przyznana jeden raz na 10 lat .

5. Wymienione źródło ciepła stanowi główne źródło ogrzewania obiektu budowlanego lub lokalu mieszkalnego.

6. Wnioski o dotację można składać przez cały rok.

7. Wypłata dotacji będzie realizowana według kolejności składania kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku.

8. W razie wyczerpania środków przewidzianych na dotację w roku złożenia wniosków, wszystkie wnioski zaległe załatwiane będą w pierwszej kolejności w roku następnym.

§ 4. 1. Wnioskodawca składa pisemny wniosek do Burmistrza Głubczyc o dotację do przedsięwzięcia przed przystąpieniem do jego realizacji.

2. Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) dokument potwierdzający oddanie obiektu budowlanego do użytku przed rokiem 2010, a w razie jego braku, inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania;

3) w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie gazowe - pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach;

4) w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie ekologiczne węglowe, kocioł olejowy ogrzewanie z wykorzystaniem źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych - informację o niezgłoszeniu uwag przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach w sprawie przyjęcia zgłoszenia wymiany starego na ogrzewanie ekologiczne;

5) w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne - informację o niezgłoszeniu uwag przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach w sprawie przyjęcia zgłoszenia wymiany kotła węglowego na ogrzewanie elektryczne oraz warunki techniczne dostawy prądu od dostawcy;

6) w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła - pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej/pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków (gdy są wymagane) oraz pozwolenie na budowę na wykonanie instalacji pompy ciepła (gdy jest wymagane);

3. Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

§ 5. 1. Kosztami kwalifikowanymi, są wydatki poniesione na zakup wraz z montażem:

1) kotła gazowego oraz elementów grzewczych;

2) kotła ekologicznego węglowego (np. z rusztem retorowym i automatycznym dozowaniem paliwa - tzw. kocioł z podajnikiem) posiadający atest energetyczno - emisyjny wystawiony przez uprawniona jednostkę oraz elementów grzewczych;

3) kotła olejowego oraz elementów grzewczych;

4) źródła ciepła zasilanego energią elektryczną zamontowanego na stałe w budynku oraz elementów grzewczych;

5) źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drewna, słomy;

6) pompy ciepła oraz elementów grzewczych.

2. Wnioskodawca może uzyskać dotację do zakupu wraz z montażem ekologicznego źródła ciepła w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000 (trzy tysiące złotych).

§ 6. 1. Przed zawarciem umowy mogą zostać przeprowadzone oględziny stanu przed dokonaniem wymiany źródła ciepła.

2. Po spełnieniu wszystkich warunków wykonania wymiany źródła ciepła zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Głubczyce, a wnioskodawcą realizującym przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

3. Umowa, określać będzie w szczególności:

1) rodzaj planowanego do zamontowania źródła ciepła;

2) szacunkowy koszt realizacji oraz maksymalną wielkość dotacji;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia;

4) tryb kontroli wykonania zadania;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

4. Ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie do 2 miesięcy od chwili podpisania umowy.

§ 7. 1. Dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła może być przyznana:

1) po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy;

2) po wykonaniu prac objętych wnioskiem;

3) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła;

4) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania obiektów budowlanych, lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce;

5) jeżeli zamontowana pompa ciepła oraz elementy grzewcze służą do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce.

§ 8. Wnioskodawca przy wymianie źródła ciepła winien przestrzegać zasad:

1) zlecenia wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej;

2) powołania do kierowania robotami osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w tym zakresie, w przypadku modernizacji źródła ciepła jakim jest ogrzewanie gazowe;

3) wykorzystania wyłącznie urządzeń nowych posiadających aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego .

§ 9. 1. Po wykonaniu wymiany źródła ciepła wnioskodawca przedkłada:

1) faktury/rachunki wystawione na nazwisko wnioskodawcy; na fakturach/rachunkach winny być wyszczególnione koszty kwalifikowane. Jeżeli na fakturze/rachunku nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego fakturę/rachunek;

2) oświadczenie o likwidacji starego kotła i jego zamianę na nowe ekologiczne źródło ciepła;

3) protokół odbioru sporządzony przez wykonawcę instalacji grzewczej;

4) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego (z zastrzeżeniem wymiany źródła ciepła zasilanego energią elektryczną);

5) aktualne (na dzień zakupu kotła) świadectwo badań energetyczno - emisyjnych wystawione przez uprawnioną jednostkę, spełniające wymagania klasy V w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych zgodnie z normą PN EN 303-5:2012;

6) w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie gazowe należy dołączyć protokół próby szczelności instalacji gazowej;

7) w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

§ 10. 1. Przed dokonaniem wypłaty dotacji, a także przez okres 5 lat, dotowany zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem.

2. Przed wypłatą dotacji Gmina dokona na nieruchomości wnioskodawcy czynności odbiorowych z wykonania zadania związanego z wymianą źródła ciepła.

3. Z czynności odbiorowych sporządzony zostanie przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Głubczycach protokół odbioru.

4. Pozytywny protokół odbioru uprawnia dotującego do przyznania dotacji zgodnej z warunkami umowy.

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, wad, uchybień lub innych nieprawidłowości, zostanie wydane zalecenie dotyczące ich usunięcia. Po ich usunięciu, wnioskodawca może wystąpić o ponowny odbiór.

6. Zatwierdzona przez Burmistrza Głubczyc dotacja wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy ubiegającego się o dotacje w terminie do 30 dni, po dokonaniu odbioru przedsięwzięcia.

§ 11. W przypadku gdy dotowany przed upływem 5 lat od zamontowania, zlikwiduje źródło ciepła do którego otrzymał dotację, zobowiązany będzie do jej zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 12. Wzory formularzy wynikających z niniejszej uchwały, zostaną określone przez Burmistrza.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe