Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII/297/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 107.154 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 107.154 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały;

3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2014 roku". Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.640 zł;

5) zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł;

6) deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.786.485 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w kwocie 486.485 zł,

b) kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Józef Bukowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/297/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/297/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/297/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/297/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/297/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/297/2014
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe