Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/171/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 83 600 zł (dochody bieżące) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 121 230 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146 830 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 600 zł) oraz dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 37 630 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany: planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr Nr XXIX/171/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 maja 2014 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących


Dział


Rozdział


§

Zwiększenie planu dochodów w

Zwiększenie planu wydatków w

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 300

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

6 300

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 800

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 500

710

Działalność usługowa

3 000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 900

5 900

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

5 900

5 900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 900

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 900

801

Oświata i wychowanie

5 600

80101

Szkoły podstawowe

5 600

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 600

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 600

852

Pomoc społeczna

2 200

17 200

85206

Wspieranie rodziny

15 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 200

2 200

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 200

Dotacje na zadania bieżące

2 200

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75 500

88 830

92195

Pozostała działalność

75 500

88 830

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

75 500

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym:

88 830

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

71 910

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 920

926

Kultura fizyczna

30 000

92601

Obiekty sportowe

30 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

30 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

30 000

Zmniejszenie planu wydatków w z ł

750

Administracja publiczna

10 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

83 600

146 830

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych


Dział


Rozdział


§

Zwiększenie planu dochodów w

Zwiększenie planu wydatków w

801

Oświata i wychowanie

4 400

80101

Szkoły podstawowe

4 400

inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 400

Zmniejszenie planu wydatków w

926

Kultura fizyczna

30 000

92601

Obiekty sportowe

30 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wyposażenie WOSR)

30 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

-25 600

V. Zmiany w planie wydatków bieżących


Dział


Rozdział


§

Zmniejszenie planu wydatków w

Zwiększenie planu wydatków zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

100,32

100,32

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

100,32

100,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100,32

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

100,32

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100,32

801

Oświata i wychowanie

1 000

1 000

80104

Przedszkola

1 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000

80110

Gimnazja

1 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 700

2 700

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 700

2 700

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 700

2 700

wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS

2 700

wynagrodzenia i składki od nich naliczone FS

2 700

926

Kultura fizyczna

30 000

30 000

92601

Obiekty sportowe

30 000

30 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

30 000

30 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

30 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

30 000

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

33 800,32

33 800,32

VII. Zmiany w planie dochodów bieżących


Dział


Rozdział


§

Zmniejszenie planu dochodów w

Zwiększenie planu dochodów zł

801

Oświata i wychowanie

151 183

151 183

80101

Szkoły podstawowe

151 183

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

128 505

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

22 678

80110

Gimnazja

151 183

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

151 183

VIII. Razem zmiany w planie dochodów bieżących

151183

151 183

IX. Zmiany w planie przychodów§

Zwiększenie planu przychodów w

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

37 630

X. Razem zmiany w planie przychodów

37 630


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr Nr XXIX/171/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2014

W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienionym uchwałą Nr XXVIII/152/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2014 r w pkt 3. § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" zwiększa się przychody o kwotę 37 630 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr Nr XXIX/171/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r

Dochody bieżące


Dział


Rozdział


§

Zwiększenie planu dochodów w

751

5900

75113

5900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5900

Razem

5900


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr Nr XXIX/171/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 maja 2014 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Wydatki bieżące


Dział


Rozdział

Zwiększenie planu wydatków w

751

5900

75113

5900

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5900

Razem

5900

Zmniejszenie planu wydatków

Zwiększenie planu wydatków w

751

100,32

100,32

75113

100,32

100,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100,32

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

100,32

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100,32

Razem

100,32

100,32


Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

70005 o kwotę 6 300 zł - operaty szacunkowe i przeglądy budynków

71014 o kwotę 3 000 zł - podziały działek

75113 o kwotę 5 900 zł wydatki na wybory do parlamentu europejskiego

80101 o kwotę 10 000 zł - po 5 000 zł szkoła Wroni i PC (organizacja jubileuszu, w tym 4 400,00 zł. na tablicę interaktywną)

85206 o kwotę 15 000 zł rodziny zastępcze

85212 o kwotę 2 200 zł zwroty świadczeń nienależnie pobranych

92195 o kwotę 88 830 - projekt "Polsko-Czeskie wibracje, czyli aktywnie i kulturalnie przez pogranicze"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe