Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/375/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Paczkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2014 rok § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 5.027.826,41 zł.

2. Maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy Paczków w 2014 roku wynosi 50.000 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Zdzisław Kazimierz Michael

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe