Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/291/2014 Rady Gminy Popielów

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz.1072 ) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotĘ : 28 100,00 złotych z tego,

- dochody bieżące:28 100,00 złotych

- wydatki majątkowe: 28 100,00 złotych

2) Zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 497 627,00 złotych

3) Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy na łączną kwotę: 26 870,00 złotych z tego,

- dochody bieżące: 26 870,00 złotych

4) Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: 524 497,00 złotych z tego,

- wydatki majątkowe:524 497,00 złotych

5) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy

- wydatki bieżące:-33 500,00 złotych

- wydatki majątkowe:33 500,00 złotych

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn. zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określony w § 9 Uchwały Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn. zm) i ustala się do kwoty 2 756 582,- złotych.

§ 7.

Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:

infoRgrafika

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Stanisław Górka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/291/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/291/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/291/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/291/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2014 ROKU - PLAN PO ZMIANACH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe