Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia autokorekty Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 63

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.) Zarząd Województwa Opolskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) ogłasza, iż w dniu 22 października 2014 r. Uchwałą nr 5638/2014 przyjął autokorektę 63 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie].

§ 2. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (wersja nr 63 po autokorekcie) został opublikowany na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 www.rpo.opolskie.pl oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia www.ocrg.opolskie.pl.

§ 3. Autokorekta 63 wersji Uszczegółowienia polega na doprecyzowaniu zapisów w załączniku nr 6 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 - wytyczne, część trzecia Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach poszczególnych działań/ poddziałań RPO WO 2007-2013.

§ 4. Zapisy wersji nr 63 po autokorekcie Uszczegółowienia będą stosowane od 22 października 2014 r.

Marszałek Województwa Opolskiego


Andrzej Buła


Wicemarszałek Województwa Opolskiego


Roman Kolek


Wicemarszałek Województwa Opolskiego


Tomasz Kostuś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe