Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI.300.2014 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2014 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu dochodów:

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 18.282,00 zł:

1) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł:

a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.000,00 zł:

- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.000,00 zł;

2) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.282,00 zł:

a) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 17.282,00 zł:

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 17.282,00 zł.

§ 2.

W budżecie gminy na 2014 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów:

1. Zwiększa się przychody o kwotę 696.156,00 zł:

- § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 696.156,00 zł.

§ 3.

W budżecie gminy na 2014 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 738.299,00 zł:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.000,00 zł:

a) rozdział 01008 - Melioracje wodne o kwotę 6.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł;

2) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł:

a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.000,00 zł:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł;

3) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.463,00 zł:

a) rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7.861,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.861,00 zł,

b) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.602,00 zł:

- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.602,00 zł;

4) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000,00 zł:

a) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 200.000,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł;

5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.680,00 zł:

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.680,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.680,00 zł;

6) dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 496.156,00 zł:

a) rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 496.156,00 zł:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 496.156,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 23.861,00 zł:

1) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.861,00 zł:

a) rozdział 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 7.861,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.861,00 zł;

2) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.000,00 zł:

a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 6.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł,

b) rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 4.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł,

a) rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł.

3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr XXIX.218.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Treść

Kwota w złotych

400

40002

Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA na ujęciu wody w Dańcu

40.000,00

400

40002

Zakup studni głębinowej w Dańcu od firmy "Aqvador"

111.000,00

400

40002

Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Dębowej i Niweckiej w Dębskiej Kuźni

15.000,00

600

60016

Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

10.000,00

700

70004

Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni - ulica Krasickiego 5

10.000,00

700

70005

Przejęcie na własność gminy działki budowlanej związanej z procesem zamiany działek w Suchym Borze przy ulicy Chabrowej

49.000,00

700

70005

Wykup działki nr 1644/285 przeznaczonej pod drogę gminną - ulica Makowa w Suchym Borze

46.000,00

750

75023

Zakup oprogramowania kadrowo - płacowego linii ProgMan do Urzędu Gminy Chrząstowice

7.000,00

754

75412

Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

23.876,80

754

75412

Budowa multimedialnego centrum integracji w Dębskiej Kuźni

77.000,00

754

75412

Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Dębskiej Kuźni

3.100,00

754

75495

Dofinansowanie zakupu samochodu do działań operacyjnych dla komisariatu Policji w Ozimku

3.000,00

801

80104

Przebudowa ogrodzenia w przedszkolu w Chrząstowicach

40.000,00

801

80104

Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze

660.127,00

854

85401

Zakup urządzenia - huśtawka z równoważnią na wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Chrząstowicach

7.861,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice - projekt techniczny

500.000,00

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej, Kopernika i Słonecznej w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

15.322,75

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

22.026,84

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Krośnickiej w Dańcu

2.000,00

900

90015

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Danieckiej w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny

3.600,00

900

90015

Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Chrząstowicach - projekt techniczny

1.500,00

900

90095

Budowa ekościeżek na wzgórzu Kamionka w Dębie - projekt

9.000,00

921

92109

Budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

1.400,00

921

92109

Zakup zmywarko-wyparzarki do klubu wiejskiego w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

5.000,00

921

92109

Ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

37.706,70

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu

504.156,00

926

92601

Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Suchym Borze - przygotowanie terenu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)

10.000,00

926

92601

Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Dębskiej Kuźni

20.000,00

926

92695

Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice

421.000,00

Ogółem:

2.655.677,09

".

§ 4.

Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2014 rok wynosi:

Dochody:

17.937.690,43 zł

Przychody:

2.608.586,91 zł

Razem:

20.546.277,34 zł

Wydatki:

19.498.594,83 zł

Rozchody:

1.047.682,51 zł

Razem:

20.546.277,34 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wilibald Niesłony

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe