Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXVII/994/14 Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543, Dz. U. z 2014 r. poz. 659, Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w Opolu, której przebieg przedstawiony jest na załączniku graficznym, nadać nazwę:

Marcepanowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załącznik
do uchwały nr LXVII/994/14
Rady Miasta Opola
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik
do uchwały nr LXVII/994/14
Rady Miasta Opola
z dnia 6 listopada 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe