Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Olszanka

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2014.

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

758

Różne rozliczenia

34 087,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

34 087,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

34 087,00

801

Oświata i wychowanie

950,00

80110

Gimnazjum

950,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

950,00

Ogółem

35 037,00

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

10 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 3 000,00

70095

Pozostała działalność

- 3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 3 000,00

750

Administracja publiczna

66 263,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

63 263,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 263,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

75095

Pozostała działalność

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

7 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

757

Obsługa długu publicznego

- 217 200,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

7 800,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

7 800,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- 225 000,00

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

- 225 000,00

801

Oświata i wychowanie

144 737,00

80101

Szkoły podstawowe

65 187,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 187,00

80104

Przedszkola

9 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 500,00

4260

Zakup energii

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

80110

Gimnazja

44 950,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 950,00

4260

Zakup energii

3 600,00

4270

Zakup usług remontowych

11 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

8 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

12 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

4 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

700,00

85401

Świetlice szkolne

700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 537,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

11 537,00

4270

Zakup usług remontowych

11 537,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15 000,00

4260

Zakup energii

15 000,00

Ogółem

35 037,00

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe