reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 , 645, z 2014r. poz.379, 1072), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 ) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r.:

1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 840.338zł.
Dochody majątkowe

Dział 801. Oświata i wychowanie

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe

§ 6295. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 840.338zł.
/ Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku /

2) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.350.000zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Rozdział 85111. Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe o kwotę 1.350.000zł. / Objęcie akcji PCM s.a. /

§ 2. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich:

1) W projekcie nr 1.3 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku zmniejsza się wydatki finansowane kredytem bankowym w 2015r. i zastępuje finansowaniem zaliczką ze środków europejskich

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 509.662zł.w tym:

1) zmniejsza się przychody budżetu tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 840.338zł.

2) zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 1.350.000zł. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2015r.otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do kwoty 4.463.148zł. w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł.

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.463.148zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady


Józef Janeczko


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Lp.

Projekt

Katego-ria inter-wencji

Klasy-fikacja /roz-dział

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projekt)

w tym

Planowane wydatki

środki z budżetu krajowe-go

środki z budżetu UE

2015r.

Wydatki razem

Z tego:

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Pożycz. i kredyty razem

Dota-cja celo-wa

Pozosta-łe środki własne

prefinansowanie

ze śr. własn.

Dotacja celowa

Kredyt na prefinan długoterminowy

Pozo-stałe

(6+7)

(9+13)

(10+11+12)

(14+15+16+17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Wydatki majątkowe ogółem

x

x

1.242.433

261.403

981.030

1.173.228

250.572

250.572

922.656

840.338

82.318

1.1

Mechanizm Finansowy Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2013

predefiniowany przez Min.Rozw.Region

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz współpr. z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

75095

157.050

23.558

133.492

-

2014

12.212

1.832

10.380

2015

96.845

14.527

82.318

96.845

14.527

14.527

82.318

82.318

2016

47.993

7.199

40.794

1.3

Mechanizm Finansowy Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Termomodernizacja Zespołu Szkół

w Głogówku przy ul. Powstańców Śl.

80130

1.085.383

237.845

847.538

2014

9.000

1.800

7.200

2015

1.076.383

236.045

840.338

1.076.383

236.045

236.045

840.338

840.338

II

Wydatki bieżące ogółem

394.014

43.055

350.959

122.510

12.647

12.039

608

109.863

41.644

68.219

2.1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 6. Rynek otwarty dla wszystk.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorcz.oraz samozatrudnienia

PO Klucz do biznesu 2

85333

207.037

31.016

176.021

2012

68.000

10.200

57.800

2013

81.000

12.150

68.850

2014

53.985

8.058

45.927

2015

4.052

608

3.444

4.052

608

608

3.444

3.444

2.2

Program COMENIUS Partn. Proj. Szkół

Uczenie się przez całe życie

Europa zielonym rajem-Jak mogę uczynić świat lepsz. miejs. do życia

80120

83.000

-

83.000

2013

25.227

-

25.227

2014

32.773

-

32.773

2015

25.000

-

25.000

25.000

-

-

25.000

25.000

2.3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 9. Rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach

Dzałanie 9.1.Wyrównyw.szans edukac. I zapewn. wysokiej jak. usług edukac.. świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2.Wyrównyw.szans edukac. uczniom z grup o utrudnionym dost. do eduk. oraz zmniejsz. różnic w jakości usług edukacyjnych

Twoja szkoła daje ci paszport do sukcesu

80120

23.719

-

23.719

2014

10.519

-

10.519

2015

13.200

-

13.200

13.200

-

13.200

13.200

2.4

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln.

Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów

Tradycje tkackie Prudnika i Krnova

2015

92195

43.973

6.596

37.377

43.973

6.596

6.596

37.377

37.377

2.5

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln.

Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów

Pogłębiamy historię pogranicza

2015

92195

36.285

5.443

30.842

36.285

5.443

5.443

30.842

30.842

OGÓŁEM (I + II)

x

1.636.447

304.458

1.331.989

1.295.738

263.219

262.611

608

1.032.519

881.982

150.537


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu
2015r.


Dział


Wyszczególnienie

Plan

Przychody
( w zł )

Rozchody
( w zł )

1

2

3

4


903
952


982

992


Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
/ zgodnie z załącz. Nr 10 kolumna 10+16/

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Wykup innych papierów wartościowych

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

413.148

2.050.000


x

x


1.000.000

7.162.848


O G Ó Ł E M


2.463.148


8.162.848

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama