reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Głubczyce wykonują bezpłatnie świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi określone w programie wychowania przedszkolnego, uwzględniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze pięciu godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 lub od 13.00 do 18.00 przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Za świadczenia wykonywane przez przedszkola i oddziały przedszkole w czasie przekraczającym czas, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określony w § 1, a obejmujące prowadzenie następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dodatkowych zajęć dydaktycznych, jak:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem;

4) zajęcia plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia dziecka;

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

- ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę realizacji tych zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za realizację świadczeń wykonywanych za odpłatnością, stanowi iloczyn rzeczywistej liczby godzin zrealizowanych zajęć w danym miesiącu i stawki godzinowej określonej w ust. 1.

§ 3. W przypadku, gdy do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole) uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora przedszkola, (szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym) opłatę o której mowa w § 2 obniża się o 50 % za drugie i każde następne dziecko.

§ 4. Zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz terminy i zasady wnoszenia odpłatności jest określany w umowie cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a dyrektorem przedszkola (szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym).

§ 5. Traci moc uchwała nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama