reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" położonego w Byczynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowiska "Mój Rynek" w Byczynie o brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom


Załącznik do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Regulamin targowiska "Mój Rynek " w Byczynie

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska "Mój Rynek" położonego w Byczynie w obrębie rynku w Byczynie na działkach o numerach 442 i 441/2 arkusz mapy 7, zwanego dalej targowiskiem.

2. Targowisko jest własnością Gminy Byczyna.

3. Targowisko prowadzi zarządca wyznaczony przez Burmistrza Byczyny.

§ 2. 1. Targowisko jest czynne codziennie, z wyjątkiem świąt, w godz. 6.00 - 18.00.

2. Za zgodą zarządcy targowisko może być czynne w niedziele.

§ 3. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści Targowisko "Mój Rynek" w Byczynie"z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

2. Na dodatkowej tablicy zostaną zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj. zarządcy targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty targowej, regulaminu targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 4. 1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, urządzenia sanitarnohigieniczne.

2. Na targowisku wyodrębniono stanowiska handlowe, na których prowadzona będzie sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz stanowiska, na których prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów.

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 5. Działalność handlową na targowisku mogą prowadzić:

1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r., o swobodzie działalności gospodarczej, legitymujących się zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

2. Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa , rybołówstwa śródlądowego.

3. Okresowo w miejscach wyznaczonych również zbieracze runa i owoców leśnych oraz działkowicze.

4. Osoby sprzedające swoje używane przedmioty.

§ 6. Ustala się następującą organizację pracy targowiska:

1) miejsce pod działalność handlową, z uwzględnieniem branży wyznacza zarządca;

2) zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym;

4) wyznaczone przez zarządcę targowiska miejsca sprzedaży nie mogą być odstępowane osobom trzecim;

5) za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.

§ 7. 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego;

2) trucizn i produktów zawierających substancje psychoaktywne tzw. dopalaczy;

3) produktów leczniczych;

4) napojów alkoholowych;

5) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 8. Zabrania się na targowisku:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;

2) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

3) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

4) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań;

5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

6) handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i na jezdniach targowiska;

7) zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska;

8) eksponowania reklam bez zgody zarządcy;

9) niszczenia urządzeń i obiektów;

10) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska;

11) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania;

12) parkowania pojazdów i rowerów z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 9. Osoby prowadzące działalność handlową na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) ponoszenia innych należności i opłat, których rodzaj i wysokość ustalona jest na podstawie zarządzeń Burmistrza;

3) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta;

4) wykonywania poleceń zarządcy dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;

5) uzgodnienia miejsca prowadzenia sprzedaży z zarządcą targowiska;

6) utrzymania miejsca w którym prowadzona jest sprzedaż w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie sprzedaży, jak i po jej zakończeniu;

7) posiadania aktualnych dowodów opłat i okazania ich na każde żądanie zarządcy lub organów kontrolnych;

8) umieszczania w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach;

9) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawiania ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów;

10) uzgadniania spraw nieujętych w niniejszym regulaminie z zarządcą targowiska.

11) osoby dokonujące sprzedaży na targowisku "Mój Rynek" są zwolnione z opłaty targowej.

§ 10. Zarządca targowiska zobowiązany jest w szczególności do:

1) utrzymania porządku, czystości i estetyki targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska;

2) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych;

3) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymania w sprawności infrastruktury targowiska;

4) pobierania przez wyznaczonego inkasenta od osób prowadzących handel na targowisku dziennej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie i wydania osobie handlującej pokwitowania z bieżącą datą .

5) utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3.

6) dbanie o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydawanie poleceń w celu uniknięcia uchybień;

7) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska;

8) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie targowiska, również poza godzinami jego funkcjonowania.

§ 11. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych .

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwości handlu na wyznaczonych stanowisku
( stanowiskach ) pod warunkiem zajęcia go (ich) do godziny 8.00

3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży maja rolnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama