reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Demska


Załącznik do Uchwały Nr VI/46/15
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r.

§ 1. Cel programu.

Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej "Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Grodków w 2015r. oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Grodków.

§ 2. Wykonawcy programu.

1. Wykonawcami programu są Gmina Grodków wraz z Panią Gabrielą Bartoszek, prowadzącą działalność pod nazwą P. U. P. H. W. "GABI" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice na podstawie podpisanej umowy, Fundacja S.O.S. dla zwierząt w Chorzowie, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów-Maciejkowice oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w porozumieniu ze Strażą Miejską i Policją.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt.

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez współpracę na podstawie zawartej przez Gminę Grodków umowy z Panią Gabrielą Bartoszek, prowadzącą działalność pod nazwą P. U. P. H. W. "GABI" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice i poprzez współpracę z:

1) Fundacją "Mali Bracia" w Opolu, ul. Ligudy 12, 45-105 Opole;

2) S.O.S. dla zwierząt w Chorzowie, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów - Maciejkowice;

3) Schronisko Wieluń/Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn;

4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Bytom Michałowice, ul. Łaszczyka 18

5) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

2. Wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich transport do jednego z w/w schronisk z terenu gminy Grodków nastąpi w terminie czterech godzin od telefonicznego zgłoszenia.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez:

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2) zmniejszanie populacji wolno żyjących kotów poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji;

3) zapewnienie rannym i chorym kotom całodobowej opieki weterynaryjnej;

4) edukację mieszkańców na temat traktowania wolno żyjących kotów;

5) dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie zimowym.

Karma zakupywana jest przez Gminę i przekazywana przez pracowników Urzędu Gminy lub Straż Miejską opiekunom społecznym, wolontariuszom, sołtysom lub przedstawicielom rad sołeckich.
§ 5. Formy opieki nad bezdomnymi psami.

Do obowiązków Gminy Grodków należy podejmowanie działań mających na celu sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami, poprzez:

1) poszukiwanie nowych właścicieli;

2) odławianie bezdomnych psów i zapewnienie im miejsca w schronisku;

3) zmniejszanie populacji bezdomnych psów poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji;

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej;

5) edukację mieszkańców na temat traktowania psów.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt.

1. Na terenie Gminy Grodków wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1) stałe - na interwencje Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Komisariatu Policji w Grodkowie lub Straży Miejskiej w Grodkowie;

2) okresowe - po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Grodkowa w porozumieniu Panią Gabrielą Bartoszek w ramach posiadanej przez Gminę umowy.

3. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz za pośrednictwem strażników miejskich, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

6. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt na mocy zawartej przez Gminę Grodków umowy z Panią Gabrielą Bartoszek.

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko lub w Lecznicy dla Zwierząt z terenu gminy Grodków tj."Gabinet Weterynaryjny" Zbigniew Ostrowski, ul. Świerczewskiego 4, 49-200 Grodków (nr tel. kontaktowego 602598640) lub lekarzem weterynarii Kazimierzem Matuszewskim, ul. Wiejska 1c, 49-200 Grodków, (nr tel. kontaktowego. 602103492).

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku oraz przeznaczone do adopcji - w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej gminy;

2) współpraca z Grodkowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt "MISIEK";

3) współdziałanie w tym zakresie ze schroniskami wymienionymi w § 3 ust. 1 oraz organizacjami społecznymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 9. Usypianie ślepych miotów.

Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii na koszt Gminy Grodków na podstawie zlecenia.

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Gmina Grodków, na podstawie porozumienia zawartego z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Bąkowie, Bąków 2, 49-200 Grodków, zapewnia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Grodków.

Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:

1) interwencję lekarza weterynarii świadczącego usługi całodobowo na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Grodków z "Gabinet Weterynaryjny" Zbigniew Ostrowski, ul. Świerczewskiego 4, 49-200 Grodków (nr tel. kontowego 602598640) lub lekarzem weterynarii Kazimierzem Matuszewskim, ul. Wiejska 1c, 49-200 Grodków (nr tel. kontkowego 602103492),

2) transport zwierząt do podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 na zlecenie Gminy Grodków po wcześniejszym zapewnieniu pomocy weterynaryjnej,

§ 12. Źródła finansowania programu.

Rada Miejska w Grodkowie uchwalając coroczny budżet, zapewnia w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy Grodków związanych z uchwalonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W budżecie gminy Grodków na 2015 r. na realizację założeń Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przeznaczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na:

1. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i kotami wolno żyjącymi, dokarmianie i leczenie tych zwierząt oraz edukację w zakresie ochrony zwierząt społeczeństwa - 8 000,00 zł;

2. sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących z terenu gminy Grodków - 3 000,00 zł;

3. odławianie zwierząt bezdomnych i ich utrzymanie w schroniskach dla zwierząt wymienionych w § 3 ust. 1 - 35 000,00 zł;

4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej - 4 000,00 zł.

Koszty będą wynikały z realizacji ww. zadań.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama