| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/86/15 Rady Powiatu w Nysie

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, 645 z 2014 r. poz.379, 1072) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118, 1146, 1138) Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie


Mirosław Aranowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/86/15
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Tryb powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie

§ 1. 1. Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwanej dalej Radą, powołuje Zarząd Powiatu w Nysie.

2. Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia powołania.

3. W skład Rady wchodzi 9 członków, w tym:

1) 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Nysie,

2) 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Nysie,

3) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, prowadzących działalność na terenie Powiatu Nyskiego.

4. Przedstawicieli Zarządu wskazuje Zarząd Powiatu w Nysie w drodze uchwały.

5. Przedstawicieli Rady Powiatu w Nysie wskazuje Rada Powiatu w Nysie, w drodze uchwały.

6. Wyłonienie członków Rady - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, zwanych dalej organizacjami dokona Zarząd Powiatu w drodze uchwały, na zasadach określonych w § 2.

§ 2. 1. Każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Nyskiego ma prawo do zgłoszenia 1 kandydata na członka Rady.

2. Organizacje dokonują zgłoszenia poprzez przesłanie na adres: Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Moniuszki 9-10, zgłoszenia kandydatów na członków Rady.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać:

1) nazwę, dane teleadresowe i Nr KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej,

2) imię i nazwisko kandydata - członka organizacji zgłaszającej oraz stanowisko lub funkcję zajmowane przez kandydata w organizacji pozarządowej,

3) dane teleadresowe kandydata,

4) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie,

5) podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

2) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie,

3) oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Powiatu Nyskiego.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie, Biuletynu Informacji Publicznej bip.spnysa.nv.pl oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nysie informacji o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady będących przedstawicielami organizacji.

6. Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie weryfikuje zgłoszenia tj. sprawdza ich kompletność i poprawność.

7. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem doświadczeń i umiejętnościami kandydata zostaje przedłożona Zarządowi Powiatu w Nysie.

8. Z przedłożonej listy kandydatów, których zgłoszenia zostały zweryfikowane pozytywnie, Zarząd Powiatu w Nysie wybiera 5 członków Rady spośród zgłoszeń organizacji.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu w Nysie odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne,

3) w przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady,

4) z własnej inicjatywy, w przypadku przedstawiceli Zarządu Powiatu w Nysie,

5) w przypadku przedstawiceli Rady Powiatu w Nysie, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nysie,

6) na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów w art.3 ust.3 ustawy.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Zarząd Powiatu w Nysie uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 1 i 2 niniejszego załącznika.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/86/15
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie

§ 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Zarząd Powiatu w Nysie na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z póź. zm.) .

§ 2. 1. Rada pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Starostę Powiatu Nyskiego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 3. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk, opinii.

3. Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.

4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza sie listę obecności członków.

§ 4. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§ 5. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »