Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art.211, art.212, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy przyjętym Uchwałą III /12 /14 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2014 roku:

I. Zmniejsza się przychody o kwotę 300.000 zł

z tego:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

300.000 zł

II. Zwiększa się dochody o kwotę 52.906 zł

z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego o kwotę

15.134 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę

37.772 zł

III. Zwiększa się wydatki o kwotę 69.640,56 zł

z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące o kwotę

15.134 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.134 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

- wydatki majątkowe o kwotę

14.760 zł

(zakup pieca CO)

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

- wydatki bieżące o kwotę

1.074,56 zł

1) Dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.074,56 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatki bieżące o kwotę

37.772 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 37.772 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę

900 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 900

(fundusz sołecki Dębowa - 300

fundusz sołecki Gierałtowice - 600 zł)

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę 316.734,56 zł

z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

- wydatki bieżące o kwotę

14.760 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.760 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność-

- wydatki bieżące o kwotę

900 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 900

(fundusz sołecki Dębowa - 300

fundusz sołecki Gierałtowice - 600 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

- wydatki majątkowe o kwotę

1.074,56 zł

(dofinansowanie do zakupu samochodu)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki majątkowe o kwotę

300.000 zł

(Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa etap I - rurociąg tłoczny-300.000 zł)

§ 2. Załącznik nr 2 Tabela nr 2 do Uchwały Nr III /12 /14 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Reńska Wieś.

Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś


Krystian Flegel


Załącznik do Uchwały Nr XII/67/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 15 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe