Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 79/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. - poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Praszka.

§ 2.

Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1) za sprzedaż małych ilości przy zajmowanej powierzchni do 1 m2 - 5,00 zł;

2) za sprzedaż:

a) ze stanowiska o powierzchni do 3 m2- 12,00 zł, za każde następne rozpoczęte 3 m2 opłata wzrasta o 12,00 zł,

b) z oznakowanego (ponumerowanego) stanowiska handlowego o powierzchni do 21 m2 z zastrzeżeniem postanowienia wynikającego z pkt 3 - 24,00 zł,

c) z oznakowanego stanowiska handlowego nr 101,108 i 116 o powierzchni do 21 m2 - 31,00 zł;

3) za sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t płodów rolnych i ogrodowych w stanie nie przetworzonym - 12,00 zł,

4) za sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t płodów rolnych i ogrodowych w stanie nie przetworzonym - 24,00 zł,

5) za sprzedaż z pojazdów mechanicznych i przyczep towarów innych niż rolne i ogrodowe -
36,00 zł.

§ 3.

1. Opłatę targową pobiera inkasent, wydając pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.

2. Inkasentem jest Pani Teresa Czernek, a w razie niemożności wykonywania przez nią funkcji Urząd Miejski.

3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Pani Teresy Czernek za inkaso w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 192/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe