Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII.64.2015 Rady Gminy Izbicko

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz.1515) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r poz. 885) Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2015 (załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.15.2014 z dnia 29.12.2014 r.)

Dochody bieżące - zwiększenia kwota 10.200,00 zł

Dział 852 - pomoc społeczna

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów kwota 7.000,00 zł

Dział 926 - kultura fizyczna

§ 0690 - wpływy z różnych opłat kwota 3.200,00 zł

Dochody bieżące - zmniejszenia kwota 40.406,50 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie

§ 0690 - wpływy z różnych opłat kwota 16.407,50 zł

§ 0830 - wpływy z usług kwota 20.469,00 zł

Dział 851 - ochrona zdrowia

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 530,00 zł

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 - wpływy z usług kwota 3.000,00 zł

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2015 (załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.15.2014 z dnia 29.12.2014 r.)

Wydatki bieżące - zwiększenia kwota 74.150,00 zł

Dział 710 - działalność usługowa

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 15.000,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 34.500,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.150,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.000,00 zł

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.000,00 zł

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 5.100,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.200,00 zł

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.200,00 zł

Wydatki bieżące - zmniejszenie kwota 104.356,50 zł

Dział 600 - transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 15.000,00 zł

Dział 757 - obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na obsługę długu publicznego kwota 23.407,50 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - przedszkola

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 20.469,00 zł

Rozdział 80110 - gimnazja

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 39.600,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.350,00 zł

Dział 851 - ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 530,00 zł

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe