Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/343/15 Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r.
poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1607, 1640) - Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa


Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Lp.

Kryterium oraz sposób przeliczania na punkty

Maksymalna liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Przy przeliczaniu na punkty wyników sprawdzianu wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2.

40 pkt

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Dokument może być składany
w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

100% x 0,2 = 20 pkt

100% x 0,2 = 20 pkt

2.

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody oraz języka obcego nowożytnego, którego kandydat uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy czym:

za każdą ocenę wyrażoną w stopniu:

30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dokument może być składany w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

1) celującym

6 pkt

2) bardzo dobrym

5 pkt

3) dobrym

4 pkt

4) dostatecznym

3 pkt

5) dopuszczającym

2 pkt

3.

Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym:

6 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dokument może być składany w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat.

1) wzorowe

6 pkt

2) bardzo dobre

5 pkt

3) dobre

4 pkt

4) poprawne

1 pkt

4.

Szczególne osiągnięcia kandydata:

24 pkt

1) Wpis o szczególnych osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

2) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;

3) Dyplomy potwierdzające zajęcie I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych;

4) Zaświadczenia potwierdzające zajęcie
I - III miejsca w konkursach i zawodach sportowych.

Dyplomy i zaświadczenia mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

1) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (niezależnie od liczby uzyskanych tytułów finalisty)

10 pkt

2) zajęcie I - III miejsca (indywidualnie) w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie od liczby konkursów i zawodów sportowych)

8 pkt

3) zajęcie I - III miejsca (zespołowo) w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie od liczby konkursów
i zawodów sportowych)

6 pkt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe