Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Rudniki

z dnia 18 marca 2016 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XV/134/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dotacja może być udzielona jednorazowo do jednej biologicznej oczyszczalni ścieków posiadającej deklarację zgodności z normą PN-EN-12566-3 wraz z jej późniejszymi modyfikacjami do wysokości 5 000,00 zł";

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony w terminie do 60 dni od wybudowania oczyszczalni licząc od dnia odbioru końcowego oczyszczalni i wystawienia faktury.",

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Do wniosku załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzajacego własność nieruchomości;

b) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych osobowych;

c) kopię dokumentu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oleśnie zamiaru wykonania przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu, lub pozwolenie na budowę;

d) badanie geotechniczne podłoża gruntowego potwierdzające spełnienie warunku wprowadzania ścieków do ziemi określonego przepisami odrębnymi;

e) projekt techniczny oczyszczalni wraz z deklaracją zgodności;

f) oświadczenie, że wybudowana oczyszczalnia spalnia wymagania ochrony środowiska, w tym wymagania dotyczące warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi;

g) oświadczenie, że oczyszczalnia nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych;

h) dokumenty potwierdzajace wykonanie oczyszczalni: protokół odbioru, faktura, zgłoszenie oczyszczalni do eksploatacji;

i) wniosek o dotację oraz załączniki w oryginale powinny być czytelnie podpisane przez wnioskodawcę, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję wydającą dokument lub wnioskodawcę.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe