Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 23 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515 ze zm. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

,,§ 3" otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 976.154,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 976.154,00 zł.",

,,§ 5" otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: 300.000,00 zł, w tym na: sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300.000,00 zł.",

W § 15 skreśla się pkt 1.2)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe