Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Rudniki

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 z późn.zm.), oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 9 000 złotych

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 000

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

9 000

§ 2.

Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1 589 000 złotych

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

1 577 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 060 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

510 000

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

9 000

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

9 000

758

Różne rozliczenia

3 000

Wpływy z pozostałych odsetek

3 000

§ 3.

Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2 707 000 złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

2 667 000

60016

Drogi publiczne gminne

2 660 000

b) Wydatki majątkowe

2 660 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno-Mostki-Polesie"

1 650 000

- z tego:

środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 060 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta, Ogrodowa, Dworska, Sienkiewicza i Joanny Żubr"

1 010 000

- z tego:

środki pochodzące z budżetu państwa

510 000

60017

Drogi wewnętrzne

7 000

b) Wydatki majątkowe

7 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki - Młyny"

7 000

- z tego:

dotacja z budżetu województwa opolskiego

7 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 000

90015

Oświetlenia ulic, placów i dróg

40 000

b) Wydatki majątkowe

40 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikowie"

40 000

§ 4.

Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 271 000 złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 000

01095

Pozostała działalność

10 000

a) Wydatki bieżące

10 000

Zakup usług pozostałych

10 000

600

Transport i łączność

41 000

60017

Drogi wewnętrzne

41 000

b) Wydatki majątkowe

41 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki - Młyny"

41 000

710

Działalność usługowa

50 864

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 864

a) Wydatki bieżące

50 864

Zakup usług pozostałych

50 864

750

Administracja publiczna

30 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000

b) Wydatki majątkowe

30 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa poddasza w urzędzie gminy - II etap"

30 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

14 000

b) Wydatki majątkowe

14 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Dofinansowanie zakupu 4 szt. aparatów powietrznych dla OSP Dalachów"

14 000

758

Różne rozliczenia

85 020

75818

Rezerwy ogólne i celowe

85 020

a) Wydatki bieżące

85 020

Rezerwy

85 020

801

Oświata i wychowanie

20 116

80195

Pozostała działalność

20 116

a) Wydatki bieżące

20 116

Zakup usług pozostałych

20 116

900

Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa

20 000

90015

Oświetlenia ulic, placów i dróg

20 000

b) Wydatki inwestycyjne

20 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa oświetlenia ulicznego w Jaworku Górnym"

20 000

§ 5.

Dokonać zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 856 000 zł

w tym:

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

856 000

§ 6.

Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

80110

4260

Zakup energii

21 000

4301

Zakup usług pozostałych

250

4431

Różne oplaty i składki

250

80113

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

350

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

350

80114

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

650

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

650

4300

Zakup usług pozostałych

1 200

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 200

80146

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000

80149

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 600

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 600

80150

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 100

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe