Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 8 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/100/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1,

2) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2 W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Gminy nie pełni swoich obowiązków dieta ulega zmniejszeniu w następujący sposób:

1) w okresie przekraczającym 10 dni kalendarzowych - o 1/3

2) w okresie przekraczającym 20 dni kalendarzowych - o 2/3

3) w okresie przekraczającym 30 dni kalendarzowych - dieta nie przysługuje".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Antoni Drzyzga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe