Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/205/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 54.145,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 424.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 381.945,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 327.800,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 55.400,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 479.400,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Planowane dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/205/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/205/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/205/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/205/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/205/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. Nr 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe