| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978r. Nr 31 poz. 130 z późn. zmianami) po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się znaki herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew według załączników od 1 - 6 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Herb, flaga, baner i pieczęć Gminy Moskorzew stanowią własność Gminy i podlegają ochronie jako dobra osobiste Gminy.

2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie używania wizerunku herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew.

§ 3. 1. Prawo do używania herbu, flagi, baneru i pieczęci przysługuje Organom Gminy i jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Herb, flaga i baner mogą być umieszczane:

1) na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy i Urzędu Gminy,

2) w sali obrad Rady Gminy, pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,

3) na gminnych budynkach użyteczności publicznej,

4) na emblematach, drukach urzędowych organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy,

5) na stronach internetowych Gminy,

6) na materiałach promocyjnych Gminy,

7) w innych miejscach za zgodą Wójta.

3. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą używać herbu, flagi, baneru i pieczęci nieodpłatnie.

§ 4. 1. Zgodę na nieodpłatne używanie herbu, flagi, baneru Gminy Moskorzew w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność o szczególnym charakterze dla mieszkańców Gminy Moskorzew.

2. Wnioski w sprawie uzyskania zgody o której stanowi ust. 1 winny określać sposób używania herbu, flagi, baneru, czasie i miejscu ich używania.

3. Wójt Gminy może cofnąć zgodę na używanie herbu, flagi, baneru Gminy jeżeli używane są niezgodnie z warunkami określonymi w zgodzie na ich używanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Zenon Kułaga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Projekty herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew zostały pozytywnie przyjęte przez radnych i zaakceptowane na sesji w dniu 29 czerwca 2009r. uchwałą Nr XXIV/100/09.

Następnie projekty symboli przesłano wraz ze Studium Historyczno - Heraldycznym Gminy Moskorzew do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, która zaopiniowała pozytywnie symbole, wnosząc niewielkie uwagi, które wykonawca projektów naniósł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »