| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/319/10 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 59 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg.

§ 2.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3.

1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007)

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz;

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 3 I I)

4) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.);

5) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;

6) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. WE L 214, 09.08.2008 r.);

7) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późniejszymi zmianami);

8) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późniejszymi zmianami).

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej, skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 5.

Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 6.

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym z urzędu mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majtku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, organ może udzielać określonych w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym zgodnie z § 3.

3. Przepisy § 6 ust. 1- ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 7.

Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy Bogoria lub osoba przez niego upoważniona oraz kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom.

§ 8.

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy Bogoria na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9.

Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

§ 10.

1. Z postępowania dot. umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części na raty, należy sporządzać informacje.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są sporządzane na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego przez kierowników jednostek organizacyjnych i przekazywane Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 11.

Traci moc uchwała Nr XVII/170/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Madej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »