| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/43/10 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 20 września 2010r.

w sprawie podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pierzchnica:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
a) o powierzchni do 900m2 włącznie– 0,29 zł/m2,
b) od nadwyżki ponad 900m2 powierzchni– 0,08 zł/m2.
2. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 3.
3. Od budowli służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków dla ogółu ludności 1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
4. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,60zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne wymienione w § 1 ust. 4 pkt 1 położone na terenach gospodarstw rolnych wykorzystywane do celów mieszkaniowych przez właściciela.
2. Zwalnia się z podatku wymienionego w § 1 ust. 1 do 3 grunty i budynki służące:
1) ochronie przeciwpożarowej,
2) oświacie, w tym zajęciami komputerowymi dla młodzieży,
3) sportowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pierzchnica Nr XVIII/57/08 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady

Artur Kułagowski

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »