| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Sobkowie

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych w § 1 określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar godzin

1

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

- 8 oddziałów i mniej

8

- 9 oddziałów i więcej

5

2

Wicedyrektor szkoły każdego typu

12

3

Kierownik szkoły filialnej

15

4

Dyrektor przedszkola

12

2. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej korzystający z obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć o którym mowa w ust.1, z racji pełnienia funkcji dyrektora nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem doraźnych zastępstw.

3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z organizacji pracy szkoły, Wójt gminy może zwiększyć ilość godzin, jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru godzin określonych w ust. 1, w zaokrągleniu do pełnej godziny.

4. Wymiar godzin ustalony w ust.1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 3. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć może mieć obniżony obowiązkowy wymiar zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący lub ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej.

2. Decyzję o obniżeniu obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć podejmuje Wójt na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły.

3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, nie może mieć godzin ponadwymiarowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVI/226/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole i placówce oświatowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pyjas


Uzasadnienie

1. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej realizują zajęcia w obniżonym wymiarze w stosunku do określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wielkość obniżki zależy od wielkości i typu szkoły oraz zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Zasady udzielania i rozmiar obniżki określa organ prowadzący szkołę, tj. rada gminy.

2. Projekt uchwały zakłada:

1) obniżenie dla dyrektorów szkół i zespołów placówek oświatowych liczących 9 lub więcej oddziałów tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z 18 do 5 godzin zajęć – ZPO Miąsiowa (14 oddziałów), Gimnazjum Publ. w Sobkowie (9) i SP Sobków (11 razem z filią w Staniowicach);

2) obniżenie dla dyrektorów szkół i zespołów placówek oświatowych liczących 8 lub mniej oddziałów tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z 18 do 8 godzin zajęć – ZPO Brzegi, ZPO Mokrsko, ZPO Korytnica, SP Chomentów, SP Lipa, SP Sokołów Dolny;

3) obniżenie dla dyrektorów przedszkoli samorządowych tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z 25 do 12 godzin zajęć – PS Miąsowa i PS Sobków;

4) obniżenie dla wicedyrektora szkoły obowiązkowego wymiaru godzin z 18 do 12 godzin zajęć - tylko ZPO Miąsowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 20001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów);

5) obniżenie dla kierownika filii (SP Sobków Filia w Staniowicach) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z 18 do 15 godzin zajęć.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »