| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2011 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 3 lutego 2011r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku w części określonej w § 2 ust. 2, § 6 ust. 4 i 5 oraz § 9 ust. 2 załącznika

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230/

stwierdza się nieważność

uchwały Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku w części określonej w § 2 ust. 2, § 6 ust. 4 i 5 oraz § 9 ust. 2 załącznika.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Chmielniku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku. Dokonana przez organ nadzoru ocena legalności przedmiotowej uchwały wykazała, iż niektóre jej postanowienia zawarte w Statucie Zakładu usług Komunalnych są sprzeczne z prawem.

Zgodnie z § 2 ust. 2 statutu Rada Miejska postanowiła, iż Zakład może podjąć działalność w innych rodzajach usług niż określonych w statucie z zakresu zadań własnych gminy lub zadań zleconych gminie, jeżeli będą one wynikały z zapotrzebowania społecznego. Treść tego przepisu nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego.

Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organem uprawnionym do określania przedmiotu działalności samorządowego zakładu budżetowego jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 14 wymienionej ustawy samorządowy zakład budżetowy może realizować wyłącznie zadania własne gminy.

Z przedstawionych regulacji prawnych wynika, iż jednostki organizacyjne gminy działające w formie zakładu budżetowego nie mogą wykonywać zadań, które nie są określone przez radę gminy w statucie i nie należą do zadań własnych gminy.

Z uwagi na to, iż uchwała regulująca przedmiot działalności oraz organizację gminnej jednostki organizacyjnej jest aktem prawa miejscowego, to rada gminy – jako jedyny organ uprawniony do stanowienia tych aktów – nie może upoważnić innych organów do regulowania kwestii, które powinny być określone w tej uchwale.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż regulacje zawarte w § 6 ust. 4 i5 i § 9 ust. 2 również nie znajdują żadnego uzasadnienia prawnego. Jeśli zatem – w ocenie Rady Miejskiej - istnieje potrzeba określenia szczegółowych zasad organizacji Zakładu, to powinny być one zawarte w statucie tej jednostki organizacyjnej. Kierownik zakładu nie jest upoważniony do wydawania jakichkolwiek aktów prawnych w zakresie zasad organizacji Zakładu.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 16 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska nie określiła źródła przychodów własnych Zakładu oraz terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład do budżetu oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »