| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/21/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5)Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6)Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

7)Załącznik Nr 12 – Dotacje celowe w 2011roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

8)Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu;

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.563.335zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000zł,

2)zaciąganych pożyczek w kwocie 1.252.493zł,

3)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 310.842zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.227.437zł, rozchody w wysokości 1.664.102zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

9)Ustala się nową treść § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800.000 zł

w tym z tytułu kredytów w kwocie 800.000 zł,

w tym kredyty:

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000.zł,

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.252.493zł

w tym:

a) z tytułu pożyczek w kwocie 1.252.493zł

w tym pożyczki zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.252.493zł,

b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rams


Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 799.635 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadania inwestycyjne - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej w Odrowążku oraz w Sorbinie w łącznej kwocie 695.740zł. Zmniejsza się planowana kwotę dofinansowania o 103.895zł na zadanie – Odbudowa zalewu bliżyńskiego w związku z przesunięciem płatności na rok następny.
Dokonuje się następujących zmian w planach wydatków budżetowych:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmiana dotyczy zadania „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 350.000zł. Na zadaniu „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Górki, Mroczków, Zbrojów, Sorbin” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania zmniejsza się udział dofinansowania z budżetu UE o kwotę 93.138zł, rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 170.000zł, natomiast zwiększa się udział dochodów własnych w inwestycji o kwotę 134.838zł. Rezygnuje się w roku bieżącym z realizacji zadania – Odtworzenie domu garncarza w Rędocinie, a kwotę 20.000zł dodaje się do środków własnych w celu rezygnacji z zaciągnięcia kredytów.
- w dziale 600 – Transport dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości po budowę drogi gminnej w Gostkowie, koszt inwestycji zwiększa się o kwotę 30.000zł. Zmniejsza się planowane środki na budowę dróg wewnętrznych w Bliżynie k/zalewu o kwotę 27.400zł, w Gilowie o kwotę 28.500zł. Zwiększa się plan środków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 43.226zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 8.000zł plan zabezpieczony na opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do wykupu gruntów.
- w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego w postaci zestawu hydraulicznego dla OSP w Bliżynie przeznacza się kwotę 11.390zł oraz do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ochronnego dla OSP w Sorbinie przeznacza się 3.600zł.
- w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian wewnętrznych w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 69.139zł, ponadto zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne dla Zespołu Szkół w Bliżynie o kwotę 52.258zł oraz dla szkoły w Odrowążku o kwotę 12.800zł. W związku z brakiem w roku bieżącym możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy boisk przy szkołach zmniejsza się plan o kwotę kredytu w wysokości 195.241zł oraz środki własne w wysokości 590.144zł oraz zaplanowane środki które miały pochodzić z dofinansowania w wysokości 695.740zł. W związku z nie rozpoczęciem zadania – Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bliżynie rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 100.000zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z wyborem Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Czarni Bliżyn” do realizacji programów profilaktycznych z zakresu zwalczani narkomanii oraz alkoholizmu wprowadza się zmiany w załączniku o dotacjach a niewykorzystana kwotę 2.800zł przeznacza się na szkolenia członków Komisji oraz badania osób uzależnionych,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.937zł w celu zwrotu części kosztów pośrednich wraz z odsetkami na rachunek Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach dotyczących współfinansowania projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn”.
- w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadaniu – Odbudowa zalewu bliżyńskiego zmniejsza się o kwotę 103.895zł zaplanowana z dofinansowania ze środków zewnętrznych natomiast zwiększa się udział środków własnych o kwotę 2.895zł. Zwiększa się o kwotę 3.000zł plan środków na usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt.
W załączniku – Przychody zmniejsza się o kwotę 93.138zł planowanych przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku bieżącym oraz zmniejsza się o kwotę 1.192.341zł przychody z kredytów na pokrycie deficytu budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik7.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »