| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Tuczępy

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r., o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r., o   finansach publicznych ( tj. Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się przeniesień w   planie wydatków na rok 2012 zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.  

Dotacje celowe w   2012 roku stanowi załącznik nr 2.  

§   3.  

Zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik nr 3.  

§   4.  

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.,   stanowi załącznik nr 4.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem powzięcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bogdan   Gozdek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/151/2012    
Rady Gminy Tuczępy    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Wartość  

600  

 

 

Transport i   łączność  

55 700,00  

 

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

55 700,00  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

55 700,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

0,00  

 

75075  

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

0,00  

 

 

4218  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

- 8   101,00  

 

 

4219  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

- 8   206,00  

 

 

4308  

Zakup usług pozostałych  

8 101,00  

 

 

4309  

Zakup usług pozostałych  

8 206,00  

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

0,00  

 

85395  

 

Pozostała działalność  

0,00  

 

 

4177  

Wynagrodzenia bezosobowe  

3 798,00  

 

 

4179  

Wynagrodzenia bezosobowe  

202,00  

 

 

4307  

Zakup usług pozostałych  

- 3   798,00  

 

 

4309  

Zakup usług pozostałych  

- 202,00  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

- 55 700,00  

 

90001  

 

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

- 55 700,00  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

- 55 700,00  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/151/2012    
Rady Gminy Tuczępy    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 

Dotacje celowe w   2012 roku  

 

 

 

 

 

 

 

w złotych  

Lp.  

 

 

Dział  

Rozdział  

Nazwa jednostki otrzymującej dotacje  

Zakres  

Kwota dotacji  

1  

 

 

2  

3  

4  

5  

6  

I. Dotacje  dla jednostek  sektora finansów publicznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

600  

60014  

Starostwo Powiatowe Busko  

Przebudowa drogi powiatowej Niziny-Koniemłoty  

40   000  

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe Busko  

Przebudowa drogi powiatowej Dobrów-Gacki  

60   000  

 

 

 

852  

85219  

Urząd Gminy Chmielnik  

obsługa informatyczna  

4400  

Ogółem  

 

104   400  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVIII/151/2012    
Rady Gminy Tuczępy    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 

Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych  

Lp.  

Dział  

Rozdz.  

Nazwa zadania inwestycyjnego  

Planowane wydatki  

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program  

 

 

 

 

rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)  

w tym źródła finansowania  

 

 

 

 

 

 

dochody własne jst  

kredyty  
i pożyczki  

w tym:  

dotacje i   środki pochodzące  
z innych  źr.*  

środki wymienione  
w art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

kredyty i   pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków  

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

8  

9  

11  

1.  

010  

1010  

Wykonanie projektów na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.kanalizacji sanitarnej w   Grzymale i   Górze  

150   000 zł  

150   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

2.  

600  

60016  

Przebudowa drogi gminnej Tuczępy-Sumarówka  

95   000 zł  

95   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

3  

600  

60016  

Przebudowa drogi gminnej Brzozówka-Wólka Bosowska  

190   000 zł  

19   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

4  

600  

60016  

Przebudowa drogi gminnej Niziny-Podlaski  

200   000 zł  

200   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

5  

600  

60016  

Przebudowa drogi gminnej Niziny-Stępień  

80   000 zł  

80   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

6  

600  

60016  

Przebudowa drogi gminnej Niziny-Guz  

54   000 zł  

54   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

7  

600  

60016  

Przebudowa drogi gminnej Grzymała-Leśniczówka  

20   000 zł  

20   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

8  

720  

72095  

Rozbudowa infrastruktury Informatycznej J.S.T  

251   679 zł  

43   982 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

207   697 zł  

Urząd Gminy  

9  

720  

72095  

Budowa systemu informatyzacji przestrzennej woj..świętokrzyskiego  

84   985 zł  

19   900 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

65   085 zł  

Urząd Gminy  

10  

750  

75023  

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  

150   000 zł  

150   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

11  

750  

75023  

Oprogramowania i   licencje  

25   000 zł  

25   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

12  

754  

75412  

Zakup motopompy dla OSP  

40   000 zł  

40   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

13  

801  

80101  

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Tuczępy  

30   000 zł  

30   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

14  

801  

80104  

Zakup obieraczki do ziemniaków i   patelni elektrycznej do Przedszkola w   Tuczępach  

12   000 zł  

12   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

15  

600  

60016  

Przebudowa drogi Tuczępy-Wólka-Sieczków  

64   000 zł  

64   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

16  

600  

60016  

Przebudowa drogi Rzędów-Grzybów  

7   700 zł  

7   700 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

17  

700  

70005  

Założenie dachu na budynku Świetlicy w   Chałupkach  

40   000 zł  

40   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

18  

700  

70005  

Budowa przyłącza gazowego i   instalacji wewnętrznej w   Świetlicy w   Rzędowie  

10   000 zł  

10   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

19  

900  

90001  

Wykup 23,5 m kanalizacji w   Tuczępach  

4   300 zł  

4   300 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

20  

900  

90001  

Budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków przy Szkole w   Nizinach  

35   000 zł  

35   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

21  

900  

90095  

Budowa placu zabaw w   ramach funduszu sołeckiego:Nieciesławice,  

12   360 zł  

12   360 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

22  

900  

90095  

Budowa placu zabaw w   ramach funduszu sołeckiego w   Górze  

8   984 zł  

8   984 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

23  

900  

90095  

Budowa placu zabaw w   ramach fumduszu sołeckiego w   Jarosławicach  

17   204 zł  

17   204 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

24  

801  

80110  

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Gimnazjum  

30   000 zł  

30   000 zł  

 

 

A.  
B.  
C.  
D.  

 

Urząd Gminy  

 

1   612   212 zł  

1   339   430 zł  

 

 

 

272   782 zł  

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  

A. Dotacje i   środki z   budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)  

B. Środki i   dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

C. Inne źródła  

D. Inne źródła  

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/151/2012
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

 


Uzasadnienie

Płatność za szkolenia z   doradcą zawodowym i   psychologiem ujęto w   § 4307 i   4309, a   powinny być ujęte w   §  4177 i   4179. Wobec powyższego należy dokonać przeniesień.  

Błędnie zaplanowano wydatki na projekty pn: „Tuczępy – Bawmy się razem”, oraz „Dożynki gminne – Tuczępy 2012” zamiast w   § 4308 i   4309 zaplanowano w   § 4218 i   4219.  

Dokonano przeniesienia z   działu 900 środków przeznaczonych na przebudowę przepompowni na przebudowę dróg o   kwotę 55 700 zł oraz zmieniono przeznaczenie dotacji w   kwocie 60 000 zł zamiast budowa chodnika we wsi Jarosławice zmienia się na przebudowa drogi powiatowej Dobrów - Gacki.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »