| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych umieszczonych w pojemnikach i w workach, określonych w Rozdziale 3 "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój", uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/305/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku,  zwanego dalej "Regulaminem", za wyjątkiem odpadów remontowo - budowlanych;

2. częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa "Regulamin";

3. terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa harmonogram odbioru podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrowodzie prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przyjmuje bezpłatnie odpady elektryczno - elektroniczne, niebezpieczne i wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych,  dostarczone na własny koszt przez właściela nieruchomości, w okresach poza terminem wyznaczonym harmonogramem odbioru bezpośredniego.

5. odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych podlegają zagospodarowaniu w sposób określony w "Regulaminie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Uzasadnienie

Podstawą wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest podjęcie szeregu uchwał stanowiących akty prawa miejscowego.Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oprócz dotychczas podjętych uchwał, tj. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, nakładają na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten wynika z treści art. 6r ust. 3 w/w ustawy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »