| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/257/13 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami 1)   ) w   związku z   art. 211 ust. 5   , art. 212 ust. 1   pkt 1,2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami 2)   ) Rada Miejska uchwala co następuje:  

§ 1.  

1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych na 2013 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Dochody budżetu Miasta i   Gminy po zmianach wynoszą 58 333 265 zł. w   tym:  

-   dochody bieżące: 51 799 581 zł,  

-   dochody majątkowe: 6   533 684 zł.  

§ 2.  

1.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Wydatki budżetu Miasta i   Gminy po zmianach wynoszą 55 626 820 zł, w   tym:  

a)   wydatki bieżące: 39 338 173 zł, w   tym:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane: 18 122 232 zł,  

-   wydatki związane z   realizacją statutowych zadań: 13 434 918 zł,  

-   dotacje na zadania bieżące: 1   787 440 zł,  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4   712 853 zł,  

-   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3: 582 027 zł,  

-   wydatki na obsługę długu: 324 825 zł,  

-   wydatki z   tytułu poręczeń i   gwarancji: 373 878 zł,  

b)   wydatki majątkowe: 16 288 647 zł,  

-   inwestycje i   zakupy inwestycyjne: 10 852 749 zł,  

-   zakup i   objęcie akcji i   udziałow: 5   435 898 zł,  

-   wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0   zł.  

§ 3.  

Zmienia się załącznik Nr 3   "   Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku "   do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w   Połańcu z   dnia 13 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy na 2013 rok w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Zmienia się załącznik Nr 4   " Zadania inwestycyjne roczne w   2013 roku ."   do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w   Połańcu z   dnia 13 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy na 2013 rok w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 5.  

Zmienia się załącznik Nr 5   "   Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok   " do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w   Połańu z   dnia 13 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy na 2013 rok w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 6.  

Zmienia się załącznik Nr 12 "   Dotacje celowe na 2013 rok   " do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w   Połańu z   dnia 13 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy na 2013 rok w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Połaniec.  

§ 8.  

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Stanisław   Lolo

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z   2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567, z   2013r. poz 153  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z   2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/257/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/257/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/257/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/257/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w   2013 roku  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/257/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/257/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe na 2013 rok  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »