| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Gminy Bieliny

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 oraz art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się raz na kwartał w terminach, z zastrzeżeniem § 2:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 maja danego roku;

3) za III kwartał do 15 września danego roku;

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 3. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bieliny lub do rąk inkasenta.

§ 4. Wyznaczenie inkasa oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Bieliny nr XXVII/172/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

W związku z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), wprowadzonym przez ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 228) istnieje możliwość zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Rada Gminy Bieliny korzystając z w/w przepisu prawa odrębną uchwałą wyznaczy inkaso oraz ustali wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Niniejszą uchwałą dokonuje się ponadto zmian terminu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zbyt krótki okres rozliczeniowy wpłat zebranych przez inkasentów. Zmiana terminu pozwoli na skoordynowanie działań związany z poborem opłaty i sprawozdawczością.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »