| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 18 marca 2014r.

w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) i art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586)Rada Miejska Zawichost

Uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje statut Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zawichoście stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/141/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zawichoście.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy zaistniała konieczność zmiany dotychczas obowiązującego statutu.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 2014 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W ZAWICHOŚCIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawą prawną działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście jest:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społeczne (tj. Dz.U z 2013r poz. 182 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U z 2011r Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

6. Uchwała Nr XXIII/122/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 lutego 1997r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

7. Przepisy niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście (ŚDS), zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Zawichost zorganizowaną w celu wykonania zadań zleconych określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w formie jednostki budżetowej.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Zawichoście przy ul. Szkolnej 8.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą jednostki w pełnym brzmieniu.

5. Przekształcenie w inną formę organizacyjno-prawną lub likwidacja następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013r poz. 885 z późn. zm.).

§ 3.

1. Dom jest jednostką pobytu dziennego o charakterze gminnym z możliwością korzystania gmin ościennych przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi i wskazującymi inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

2. Działalność Domu dotyczy mieszkańców gminy Zawichost oraz gmin ościennych.

3. Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych  intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi. Ważnym elementem pracy domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Działalność domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działalności

§ 4.

Celem działalności domu jest wspieranie użytkowników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacja zadań życiowych,

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,

4) zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

5) rehabilitację społeczną i zawodową,

6) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów koordynacyjnych,

7) współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami kościelnymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin ze środowiskiem,

8) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałania ich dyskryminacji,

9) umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, w grupach wsparcia,

10) współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności domu,

11) poradnictwo i informacje,

12) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,

13) zaspakajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny, poczucie bezpieczeństwa, dbałość o sprawy higieniczne, odżywianie, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego,

14) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny, bądź instytucji,

15) zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

16) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy,

17) wspieranie grup samopomocowych,

18) uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego,

19) pomoc w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych.

§ 5.

Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na następujących zasadach:

1) uczestnictwa użytkowników we wszelkich zajęciach organizowanych w ramach domu,

2) zorganizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

3) pogłębiania integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktu ze środowiskiem,

4) realizowania celów działalności domu poprzez rehabilitacje środowiskową,

5) współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności domu.

§ 6.

Dom zobowiązany jest w szczególności do:

1) tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu,

2) zapewnienia podopiecznym warunków godnego pobytu, opieki,

3) kształtowania serdecznego stosunku personelu do podopiecznych,

4) zapoznanie podopiecznych z ich prawami i obowiązkami oraz regulaminem Domu,

5) uzyskiwania od rodziców lub prawnych opiekunów użytkownika Domu wszelkich informacji dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z jego osobą,

6) współpracy ze wszystkimi organizacjami, których cel jest zbieżnych z działalnością Domu,

7) usamodzielniania podopiecznych poprzez organizację alternatywnych form integracyjnych w środowisku.

Rozdział 3.
Organizacja jednostki

§ 7.

1. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny nadaje Kierownik za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.

3. Działalnością Domu kieruje Kierownik.

4. Kierownika domu zatrudnia i zwalnia Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście.

5. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 8.

1. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz.

2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Domu oraz dokonuje innych czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy.

§ 9.

Do zadań Kierownika Domu należy:

1) Kierowanie i zarządzanie ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności zgodnie ze statutem,

2) Sporządzenie regulaminu ŚDS po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.

3) Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,

4) Opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności ŚDS ,

5) Sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników ŚDS i przestrzeganie przez nich zasad kultury, etyki i dyscypliny pracy,

6) Nadzorowanie spraw kontroli wewnętrznej, BHP, i PPOŻ,

7) Ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi.

§ 10.

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej.

§ 11.

W Domu może działać Rada Domu działająca jako organ opiniodawczo – doradczy.

§ 12.

1. Decyzje o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście na podstawie opinii lekarza specjalisty oraz wywiadu środowiskowego, który przeprowadza pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13.

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w Kielcach.

1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków zwanym planem finansowym.

2. Plan finansowy opracowywany jest przez Kierownika ŚDS.

3. Mienie Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi własność Gminy Zawichost i pozostaje w trwałym zarządzie Domu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonaną Uchwałą Rady Miejskiej Zawichost.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »