| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 25 września 2014r.

zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Jędrys - Starosta Powiatu Skarżyskiego, 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849)

zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez:

1. Michał Jędrys – Starosta Powiatu Skarżyskiego,

2. Waldemar Mazur – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego

do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849), zwanego dalej „Porozumieniem”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 i 6 oraz § 7 Porozumienia strony postanawiają co następuje:

§ 1. w § 3 Porozumienia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2 Wysokość dotacji celowej na 2015r. wynosić będzie 24.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące).

§  2. w § 3 Porozumienia po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7 Wysokość dotacji celowej na zadania objęte porozumieniem w 2014r. wyniosła 10.850 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt),

§  3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron.

§ 5. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wojewoda Świętokrzyski

Zarząd Powiatu
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski
mgr inż. Michał Jędrys
Starosta
Waldemar Mazur
Wicestarosta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »