| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2015 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów „i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Czechów, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 594, poz. 654, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379/

stwierdza się nieważność

uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów "i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Czechów, stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy w Kijach podjęła uchwałę Nr III/16/14 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije. Statut sołectwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W § 21 zdanie pierwsze uchwały Rada Gminy postanowiła, że sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej i przewodniczącym rady sołeckiej. Natomiast w § 23 uchwały Rada uchwaliła, że "gmina może powierzyć sołtysowi pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat od psów i opłat lokalnych w drodze inkasa. Za czynności wymienione w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie ustalone odrębną uchwałą Rady Gminy".

Przedmiotowa uchwała w części określonej w § 21 zdanie pierwsze dot. słów "i przewodniczącym rady sołeckiej" oraz § 23 statutu sołectwa Czechów, stanowiącego załącznik do uchwały jest podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Upoważnienie do uchwalenia przez radę gminy statutu sołectwa stanowi przepis art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego brzmieniem statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Natomiast zgodnie z 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Ustawodawca nie precyzuje na czym "wspomaganie" sołtysa ma polegać. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że rada sołecka nie należy do kategorii organów sołectwa. Jest jedynie organem wspomagającym i opiniodawczo-doradczym sołtysa. Wobec powyższego sołtys nie może wchodzić w skład rady sołeckiej i być przewodniczącym tej rady. Przyjęty przez Radę Gminy zapis ustalający sołtysa przewodniczącym rady sołeckiej narusza ww. przepis art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowisko powyższe uzasadnione jest orzecznictwem sądowo administracyjnym - wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010r. sygn.akt.II SA/Bd 121/10.

W ocenie organu nadzoru nieprawidłowy jest również zapis § 23 statutu dot. możliwości powierzenia sołtysowi poboru opłat i podatków lokalnych w drodze inkasa. Podstawę powierzenia przez organ stanowiący gminy poboru podatków w drodze inkasa, do wyznaczenia inkasentów oraz do określenia wynagrodzenia stanowią przepisy ustaw szczególnych: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym itd. Regulowanie powyższych kwestii w statucie sołectwa nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego i stanowi przekroczenie delegacji zawartej w art. 35 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji rozstrzygnięcia jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski


Bożentyna Pałka-Koruba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »