| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo - księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu

Statut stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Robert Pytka


Załącznik do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 lutego 2015 r.

Statut Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Sandomierzu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu zwany dalej "Zespołem" jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz, realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno - gospodarczej szkół i przedszkoli, oraz prowadzenia ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych Placówek Oświatowych i Zespołu. Prowadzi pełna dokumentację i dokonuje wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i edukacji.

Zespół działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XXVI/224/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu (Dz. U. Woj. Św. z 2005r., Nr 185, poz. 2218 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ),

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

6. Niniejszego Statutu.

§ 2.

Zespół obejmuje swoją działalnością obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno - gospodarczą szkół i przedszkoli, oraz prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych Placówek Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz Zespół. Prowadzi pełną dokumentację i dokonuje wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i edukacji.

§ 3.

Siedzibą Zespołu jest Sandomierz ul. Leona Cieśli Nr 2 w budynku Gimnazjum Nr 1

w Sandomierzu.

§ 4.

Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu Miasta Sandomierza.

§ 5.

Zespół nie posiada osobowości prawnej.

§ 6.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Sandomierza.

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 7.

Zespół jest powołany w celu wykonywania obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno - gospodarczej szkół i przedszkoli, oraz prowadzenia ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych Placówek Oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Sandomierz oraz Zespół. Swoją działalnością obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i edukacji.

§ 8.

Do zadań Zespołu należy:

1) W szczególności obsługa finansowo-księgowa Placówek wymienionych w § 7, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników tych Placówek, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników i Placówek Oświatowych oraz należności podatkowych,

2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i poszczególnych Placówek, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,

3) obsługa spraw administracyjno-gospodarczych Placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,

4) uczestnictwo w inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół i przedszkoli określonych w § 7,

5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w Placówkach objętych obsługą Zespołu,

6) archiwizowanie dokumentacji,

7) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków

budżetowych w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania, dla obsługiwanych

Placówek przy współpracy z Dyrektorami , a także organizowanie

prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych

w planach finansowych. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie

realizacji budżetu Miasta w części dotyczącej finansowania gimnazjów szkół

podstawowych i przedszkoli,

8) współpraca z Dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie

wykonania zadań merytorycznych Zespołu,

9) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów

nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

10) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

11) obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

12) rozliczanie finansowe dowozów uczniów do szkół,

13) obsługa finansowo-księgowa opłaty stałej w przedszkolach,

14) obsługa finansowo- księgowa opłat za wyżywienie w Placówkach Oświatowych,

15) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników Placówek Oświatowych i Zespołu,

16) obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów oraz

wyprawek szkolnych dla uczniów.

17) udzielanie i rozliczanie zaliczek stałych udzielanych na bieżące potrzeby Placówek

Oświatowych,

18) rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników obsługiwanych

Placówek Oświatowych i Zespołu,

19) wystawianie faktur za wynajem pomieszczeń w Placówkach Oświatowych.

20) w zakresie oświaty i edukacji:

a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem

i likwidowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

b) realizacja polityki oświatowej na terenie miasta oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół i innych Placówek Oświatowo-Wychowawczych,

c) ustalanie planów sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

d) ustalanie wskaźników i zasad organizacji szkół, przedszkoli, uwzględniających ilość oddziałów, liczebności uczniów w oddziałach, zakresu zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza minimum programowe oraz strukturę i limity zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,

e) przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół na dany rok szkolny,

f) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież,

g) przyznawanie i rejestrowanie nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych,

h) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci do szkół,

i) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

j) wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej miejskich Placówek Oświatowych oraz prowadzenie spraw kadrowych kadry kierowniczej w/w placówek,

k) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla Dyrektorów placówek,

l) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie oceny pracy Dyrektorów,

m) zapewnienie warunków dla doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowanie

i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

n) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu szkół i przedszkoli,

o) wnioskowanie o ustalanie wysokości odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,

p) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych,

r) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej i współpraca w tym zakresie z Kuratorium Oświaty,

s) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej /stypendia socjalne, zasiłki losowe, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe/ uczniom zameldowanym na terenie Sandomierza,

t) wykonywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej,

u) w zakresie ewakuacji ludności: przygotowanie i realizowanie przyjęcia ewakuowanej ludności w Placówkach Oświatowych,

w) współpraca w organizowaniu współzawodnictwa sportowego pomiędzy Placówkami Oświatowymi miasta,

z) prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych oraz współpraca z organami prowadzącymi placówki niepubliczne w zakresie ewidencji uczniów, przyznawania i rozliczania dotacji tych placówek.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 9.

Przełożonym Zespołu jest Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Sandomierza.

§ 10.

Dyrektor Zespołu zarządza Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz,

§ 11.

W zakresie zarządu mieniem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 12.

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Zespołu w szczególności należy:

1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, a w szczególności określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Zespołu,

3) wydawanie zarządzeń i regulacji określających działalność Zespołu,

4) określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,

5) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu,

6) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

7) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

8) współpraca z Dyrektorami Placówek Oświatowych,

9) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sandomierzu.

10) podejmowanie decyzji w ramach przekazanych pełnomocnictw i upoważnień przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 13.

Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Zespołu oraz za terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Zespołu.

§ 14.

Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor Zespołu jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zespołu i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§ 15.

Strukturę organizacyjną Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.

§ 16.

Szczegółowy zakres działania Zespołu, strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza

§ 17.

Pracownicy Zespołu wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

§ 18.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 19.

Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Miasta uchwalonego przez Radę Miasta Sandomierza. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 20.

Ewidencja księgowa Zespołu jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§ 22.

Zespół używa pieczęci o treści "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu

27-600 Sandomierz ul. Leona Cieśli 2".

§ 23.

W korespondencji Zespół posługuje się oznakowaniem akt o symbolu ZEAS- zgodnie

z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.

§ 24.

Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Uzasadnienie

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejski w Sandomierzu i likwidacją Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kompetencje dotyczące oświaty i wychowania przejmie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu. W związku z powyższym ulega zmianie Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, którego projekt stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »