| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII / 42/2015 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 oraz z 2014r poz.1794) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2015r w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Jacek Cheba


Załącznik do Uchwały Nr VII / 42/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 31 marca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OPATÓW W 2015 r.

Wprowadzenie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów, zwany w dalszej części Programem, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów w tym wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2015 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek i środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposobu wydatkowania tych środków.

W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.)

Realizacja zadań określonych w programie zmierza do zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.

I. Cele i zadania Programu

§ 1. Celami Programu są:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

4) Edukacja mieszkańców miasta i gminy Opatów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5) Propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

§ 2. W ramach Programu Gmina Opatów realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, przytulisku lub hotelu dla zwierząt,

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie w schronisku, przytulisku lub hotelu dla zwierząt;

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt ;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) edukacja mieszkańców miasta i gminy Opatów w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 3. Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

1) Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zwanym dalej Urzędem tj:

a) Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego,

b) Straż Miejska,

2) Policja i Straż Pożarna oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.

3) Nadleśnictwo Łagów.

4) Dzierżawcy obwodów łowieckich działające na terenie Gminy Opatów.

§ 4. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów jest Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego, który współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Policją i innymi organizacjami pozarządowymi.

II. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt:

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt będzie wykonywała firma P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25 - 900 Kielce zgodnie z zawartą umową.

Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących pozostawianych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz watahy zagrażające zwierzętom dziko żyjącym.

§ 6. 1. Zgłoszenie o zwierzętach przebywających na terenach ogólnodostępnych, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne przyjmować będzie Straż Miejska i Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.

2. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1 Urząd podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku.

§ 7. 1. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla psów oraz przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.

2. Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt "Strzelce" w miejscowości Strzelce, 28 - 220 Oleśnica skąd trafią do adopcji.

3. Zgodnie z zawartą umową z Gminą Opatów zadania określone w ust. 1 realizowała będzie firma P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce oraz Schronisko dla zwierząt "Strzelce", 28-220 Oleśnica.

§ 8. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 9. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przeniesienia i umieszczenia zwierzęcia w schronisku, przytulisku lub hotelu dla zwierząt.

§ 10. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przeniesione i umieszczone w gospodarstwie rolnym wskazanym w § 17 niniejszego programu.

III Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie.

§ 11. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

1) ustalanie miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące oraz stałe monitorowanie tych miejsc,

2) poszukiwanie i ustalanie społecznych opiekunów (karmicieli) kotów oraz utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów ( karmicieli) kotów,

3) zakup i wydawanie karmy dla społecznych opiekunów ( karmicieli) kotów,

4) finansowanie i leczenie zwierząt w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym.

2. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.

3. Gmina może wydać społecznemu opiekunowi ( karmicielowi) skierowanie na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz leczenia zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę tj. Gabinet Weterynaryjny "DARVET" D. Adamczyk ul. Partyzantów 48 w Opatowie.

IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt

§ 12. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na jej terenie wykonywanym w zakładzie leczniczym lub schronisku dla zwierząt.

2. Urząd prowadzi akcję zachęcającą właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:

a) Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy Opatów, dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie,

b) Gmina Opatów podpisała umowę z gabinetem weterynaryjnym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji,

c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, występuje do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie z wnioskiem o dofinansowanie zabiegu, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków o dofinansowanie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu.

d) Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie wyda skierowanie na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji,

e) właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu bezpośrednio zakładowi leczniczemu według ceny usługi ustalonej w umowie, o której mowa w § 11 ust. 3 Programu,

f) Urząd Miasta i Gminy dokona zapłaty 50% kosztów zabiegu za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt.

3. Gmina pokryje w 100 % koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Urzędu przed przekazaniem ich nowym właścicielom.

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 13. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez :

1) .Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Opatowa a zwłaszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, tablicy informacyjnej w Urzędzie a także na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz

w poszczególnych sołectwach.

2) .Promowanie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami.

3) .Współdziałanie z organizacjami społecznymi, jednostkami pomocniczymi Gminy Opatów oraz mieszkańcami miasta i gminy w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

VI. Usypianie ślepych miotów.

§ 14. 1. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii i w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie.

3. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia- łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny.

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio przechowywane i zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 15. Gmina umożliwi bezpłatne usypianie ślepych miotów właścicielom/opiekunom suk/kotek pod warunkiem sterylizacji matek do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu uśpienia bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami określonymi w umowie na świadczenie usług usypiania ślepych miotów w Gabinecie Weterynaryjnym "DARVET" D. Adamczyk ul. Partyzantów 48 w Opatowie na podstawie wystawionej faktury.

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zabezpieczenia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 16. 1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsca dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania dotyczące.:

1) zasad przemieszczania pomiędzy stadami.

2) odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich w tym minimalnych norm określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

2. Wskazanie gospodarstwa rolnego następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem / zarządcą gospodarstwa. Zakres umowy określa gotowość zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz dotyczy indywidualnych przypadków przekazania zwierząt do gospodarstwa.

3. Gospodarstwem przyjmującym i zapewniającym opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Opatów zgodnie z zawarta umową jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, 27 - 500 Opatów, posiadający budynek gospodarczy - chlewnię z zagrodami dla trzody chlewnej i owiec oraz wydzielonymi stanowiskami dla bydła.

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych.

§ 17. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina Opatów realizuje poprzez zawieranie umów z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielonej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Opatów.

2. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz innych wymagających interwencji medycznej zwierząt z terenu Gminy Opatów zapewni Gabinet Weterynaryjny "DARVET" D. Adamczyk ul. Partyzantów 48 w Opatowie.

IX. Edukacja mieszkańców Gminy Opatów w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 18. 1. Gmina Opatów w ramach Programu prowadzić będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt a także adopcji zwierząt bezdomnych.

2. Dzialania edukacyjne realizowane będą poprzez:

1) rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

2) Zachęcanie nauczycieli w szkołach na terenie Gminy do włączania do treści propagowanych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opieką nad zwierzętami.

3) Organizowanie akcji, konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy współudziale organizacji pozarządowych i Policji na temat humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia.

X. Finansowanie programu

§ 19. 1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Opatów.

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 32.000,00zł.

3. Środki te wydatkowane będą na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazanie ich do schroniska, przytuliska lub hotelu w wysokości 20.000,00 zł, dokarmianie bezdomnych zwierząt 1.500,00 zł, sterylizacja i kastracja zwierząt 5.500,00 zł, usypianie ślepych miotów 1,500,00zł, inne zadania realizowane w ramach Programu 3.500,00 zł.

4. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania zwierząt pokryje Gmina lub z dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt .

5. W przypadku wyczerpania przeznaczonych środków Gmina Opatów ewentualnie wyasygnuje dodatkowe niezbędne fundusze na realizacje Programu.

XI. Postanowienia końcowe.

§ 20. Dla realizacji Programu w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielać organizacjom społecznym pomocy w różnych formach w szczególności w postaci:

- wsparcia finansowego,

- udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym,

- promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

- zobowiązaniu wszystkich podległych Gminie Opatów jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy wzajemnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »