| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2015 r., poz.1515.) oraz art .10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn .zm) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wojciechowice:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 396 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 599 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 811 zł ;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 1.895,48 zł ;

b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.895,48 zł ;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.624,72 zł. ;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.918,50 zł.;

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.425,51 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do dowozu dzieci do szkół.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/57/2015
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/57/2015
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/57/2015
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Rada Gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.,poz.849) określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekraczać stawki maksymalnej oraz nie może być niższa od stawki minimalnej , które to stawki ogłoszone są corocznie przez Ministra Finansów. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa poszczególne rodzaje środków transportowych lecz do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy różnicowanie wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania . Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015,poz.1045) zmieniła z dniem 1 stycznia 2016r. w art.10 ust.1 pkt7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy opodatkowania i wysokości podatku od poszczególnych klas autobusów. Podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 został zastąpiony podziałem na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równa lub większą niż 22. Wysokość podatku dla nich została określona odpowiednio 1.918,50 zł i 2.425,51 zł.

Proponowane stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojciechowice wynikające z uchwały nie przekraczają stawek maksymalnych i nie są niższe niż stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów na 2016 r. .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »