| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIV/57/2012 Rady Gminy Pierzchnica z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1894 j.t.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr VI/22/2015 Rady Gminy Pierzchnica z 27 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Pierzchnica
z 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/57/2012
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy Pierzchnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/27/07 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Pierzchnica (Dz.Urz. Woj. Święt. Nr 197, poz 2856 z dnia 25 października 2007r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/57/2012
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Pierzchnica

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Regulamin stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Pierzchnica.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu opublikowanym jako tekst jednolity w Dzienniku Ustaw z 2012 roku, poz. 391 z późniejszymi zmianami;

2. Nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki i budowle trwale z gruntem związane lub części takich budynków i budowli;

3. Właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, samoistnych posiadaczy takich nieruchomości a także podmioty władające nieruchomościami;

4. Odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

5. Odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z roku 2010 Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami);

6. Odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

7. Bioodpadach - rozumie się przez to ulegającebiodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

8. Odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (np. opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowe);

9. Odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć frakcje odpadów pochodzących z remontów i budów z wyjątkiem odpadów zawierających azbest;

10. Odpadach wielkogabarytowych - odpady komunalne, które ze względu na swoja objętość i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na odpady komunalne.

11. Odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2010 Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami) np. baterie, akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, niewykorzystane leki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach itp.

12. Produktach ubocznych - zbierane selektywnie pozostałości ze spalania paliw stałych w kuchniach, piecach i kotłach grzewczych instalacji centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE L z dnia 22 listopada 2008 r).

13. Surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane frakcje z odpadów komunalnych nadające się do powtórnego wykorzystania materiałowego bądź energetycznego.

14. Nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

15. Zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć szczelne instalacje i urządzenia przeznaczone do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

16. Podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Urząd Gminy Pierzchnica, osoby posiadające ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zwłok padłych zwierząt, osoby posiadające ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pierzchnica;

17. Zakładzie unieszkodliwiania lub utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działającą instalację służącą odpowiednio unieszkodliwianiu lub prowadzeniu odzysku odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, stacje zlewne nieczystości ciekłych;

18. Stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich czasowego gromadzenia;

19. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka i od niego zależne, a w szczególności; psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby, żółwie hodowane w akwariach oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;

20. Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

21. Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;

22. Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów - należy przez to rozumieć stacjonarny zlokalizowany na terenie gminy Pierzchnica, specjalnie do tego celu przygotowany i wyposażony obiekt, w którym mieszkańcy mogą przekazać podmiotowi uprawnionemu wyselekcjonowane odpady;

23. Harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Pierzchnica, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez przedsiębiorcę, po jego wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez gminę;

24. Sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres obejmujący od 01 maja do 15 września;

25. Sezonie zimowym - należy przez to rozumieć okres obejmujący od 16 września do 30 kwietnia;

26. Punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć punkty selektywnego zbierania odpadów problematycznych powstających nieregularnie np. punkty zbiórki leków, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp., przy czym punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady z nieruchomości.

§ 4. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2012 poz. 391 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego odbierania następujących odpadów:

1) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady zielone i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne,

a) tworzywa sztuczne,

b) papier, metal, szkło i opakowania wielomateriałowe,

3) odpady higieniczne i pozostałe,

4) odpady powstające nieregularnie:

a) odpady niebezpieczne: baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, świetlówki, zużyte opony,

b) meble i odpady wielkogabarytowe,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania;

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani odpady określone w ust. 1 gromadzić w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

4. Właściciele nieruchomości nie zidentyfikowani w systemie jako przekazujący odpady posegregowane zostaną obciążeni opłatą jak za odbiór odpadów zmieszanych.

§ 6. W przypadku nieruchomości na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków właściciele nieruchomości są zobowiązani do zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Pierzchnica w terminie 3 miesięcy od daty ich powstania.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu,lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy usuwać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania śliskości.

4. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 8. Na terenie gminy Pierzchnica zabrania się:

1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z papieru i tektury i inne palne odpady organiczne oraz odpady z drewna niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów i powłok ochronnych, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników stanowiących własność innych osób.

3. Pozostawiania wszelkich odpadów i produktów ubocznych na chodnikach, w rowach przydrożnych, w lesie i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

4. Gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku, oraz mieszania odpadów podczas odbierania i transportu.

5. Umieszczania na latarniach, słupach energetycznych, wiatach przystankowych, pniach drzew i w ich koronie oraz na innych miejscach do tego nie przeznaczonych afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, plakatów itp.

6. Malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami.

7. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.

8. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości lub firmy nie posiadające zezwolenia Wójta Gminy Pierzchnica na wykonywanie tego rodzaju czynności.

9. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości komunalnych i wód opadowych spływających z powierzchni ziemi.

§ 9. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami - na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu;

2) nie może powodować zanieczyszczenia środowiska;

3) nie może stwarzać uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

4) winno odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

5) zabrania się odprowadzania ścieków powstających na skutek mycia samochodu bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;

2) naprawa pojazdów samochodowych ogranicza się do usuwania drobnych usterek;

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaj pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1. Odpady komunalne winny być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach z tworzyw sztucznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego oraz przezroczyste worki z folii PE-HD na odpady zmieszane oraz higieniczne i pozostałe o pojemności min. 110 litrów;

2) kontenery typu KP na odpady zmieszane, higieniczne i pozostałe oraz odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne o pojemności min. 5 m3;

3) [1]) worki z folii PE-HD oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych o pojemności min. 110 litrów, worki powinny posiadać nadruk określający rodzaj odpadów, które mogą być w nich gromadzone oraz odpowiedni kolor:

a) kolor czarny - papier i tektura,

b) kolor żółty - tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,

c) kolor zielony - szkło,

d) kolor czerwony - metal,

4) pojemniki na odpady kuchenne ulegające biodegradacji o pojemności min. 110 litrów;

5) kontenery, gruzowniki i worki o odpowiedniej wytrzymałości na odpady pochodzące z budów i remontów o pojemności min. 60 litrów.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbioru.

2. W przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność spożywczo-gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz lokalu, w miejscu dostępnym dla klientów ustawić co najmniej jeden pojemnik na odpady. Wielkość pojemnika winna być dostosowana do liczby obsługiwanych klientów.

3. Gospodarstwa agroturystyczne, pola campingowe i namiotowe, tereny rekreacyjne i inne miejsca, przeznaczone do zbiorowego wypoczynku wyposaża się w pojemniki na odpady w ilości gwarantującej utrzymanie czystości i porządku na danym terenie. Ilość pojemników winna być dostosowana do liczby osób korzystających z danego terenu. Za wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników na odpady odpowiedzialny jest jej właściciel.

§ 12. 1. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami w razie potrzeby rozstawić zestawy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki w tzw. gniazdach spełniających następujące kryteria:

1) gniazdo zbudowane jest z zestawu pojemników przeznaczonych na odrębne zbieranie wyżej wymienionych frakcji odpadów;

2) za gniazdo należy uznać również kontener typu KP posiadający trwale wyodrębnione części, z których poszczególne służą do zbierania innej frakcji selektywnie zebranych odpadów;

3) gniazdo musi być zlokalizowane w miejscu o łatwym dojeździe dla pojazdu opróżniającego pojemniki;

4) gniazdo powinno być zlokalizowane tak, aby opróżniający je pojazd nie hamował ruchu drogowego,

5) na pojemnikach umieszcza się w prostej formie graficznej lub opisowej, informacje o przeznaczeniu i sposobie użytkowania pojemnika.

2. Dopuszcza się zbiórkę szkła w oddzielnych workach, przy czym jego pojemność powinna wynosić od 60 do 80 l.

3. Odpady ulegające biodegradacji oraz produkty uboczne należy gromadzić w odrębnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach.

4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odbiór selektywnie zebranych odpadów należy do obowiązków właściciela nieruchomości, przy czym pojemniki mogą być udostępniane właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów - na zasadach ustalonych w odrębnych umowach.

§ 13. 1. Określa się rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych: kosze uliczne metalowe lub z innego trwałego materiału odpornego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne o pojemności min. 20 litrów.

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszego. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Pojemniki o których mowa w pkt. 1 należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 14. 1. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w obrębie nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) na równej powierzchni, w miarę posiadanych możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Utrzymywanie w czystości wiaty śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne ponoszą właściciele nieruchomości.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy go szczelnie zamknąć celem uniemożliwienia wydostawania się odpadów na zewnątrz pojemnika pod wpływem działania wiatru, deszczu czy innych czynników zewnętrznych.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady komunalne, jakichkolwiek odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 16. 1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.

3. Zabrania się wystawiania napełnionych odpadami pojemników przed posesję, na chodnik lub ulicę poza dniami odbioru wyznaczonymi w harmonogramie.

§ 17. Odpady o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 regulaminu odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 18. 1. Odpady o których w § 5 ust. 1 pkt. 2 regulaminu należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Pojemniki z odpadami zbieranymi selektywnie nie mogą być zanieczyszczone śniegiem, gruzem, ziemią, kamieniami, produktami ubocznymi, odpadami zielonymi i biodegradowalnymi oraz odpadami niebezpiecznymi.

3. Przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu przed złożeniem do pojemnika do selektywnej zbiórki należy opróżnić z pozostałości zawartości.

4. Opróżnione odpady opakowaniowe wielomateriałowe, wyprodukowane z aluminium, papieru bądź plastiku (w tym butelki typu PET) przed włożeniem do pojemnika należy trwale zgnieść i odkręcić nakrętkę.

5. [2]) Zanieczyszczenie odpadów zbieranych selektywnie innymi odpadami, w tym odpadami wymienionymi w ust. 2, bądź umieszczanie odpadów w sposób sprzeczny z ust. 3 i 4, stanowić będzie podstawę do pozostawienia właścicielowi nieruchomości pisemnego ostrzeżenia o braku segregacji. W przypadku ponownego nie zastosowania się właściciela nieruchomości do zaleceń firmy wywozowej odpady wystawione przez właściciela nieruchomości zakwalifikowane będą do odpadów zmieszanych.

§ 19. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym bioodpadów, odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, jest obowiązkowa we wszystkich rodzajach zabudowy.

2. Obowiązek selektywnego zbierania wymienionych w ust. 1 odpadów w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej realizuje się poprzez indywidualne przydomowe kompostowanie.

3. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych, winno przeprowadzać się na terenie własnej nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców.

4. Gospodarstwa domowe nie prowadzące przydomowych kompostowników są zobowiązane do selektywnej zbiórki tych odpadów w oddzielnych pojemnikach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 4 regulaminu.

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych zbieranych w oddzielnych pojemnikach w terminie wyznaczonym w harmonogramie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w sezonie letnim i raz w miesiącu w sezonie zimowym.

6. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych na własnej nieruchomości wymaga pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Pierzchnica.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów powstających nieregularnie wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 4 na bieżąco własnym staraniem w sposób opisany poniżej.

2. Przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz termometry należy dostarczać do punktów selektywnej zbiórki tych odpadów znajdujących się w aptece na terenie gminy Pierzchnica.

3. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je własnym staraniem do punktów selektywnego ich zbierania znajdujących się na terenie Gminy Pierzchnica.

4. Opakowania po zużytych środkach chemicznych i ochrony roślin należy przekazywać do sklepu, w którym zostały zakupione.

5. Odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany mogą być wykorzystywane na własne potrzeby, przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. W przypadku braku takiej możliwości należy postępować w sposób opisany w pkt. 6 lub 7.

6. Odpady remontowo-budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych odpady, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg i powstały w wyniku robót budowlanych bądź remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia ich wykonania do organu administracji architektoniczno - budowlanej należy przekazywać własnym staraniem nieodpłatnie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych innych niż o których mowa w pkt. 6 prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych i odbieranych odpłatnie przez podmioty odbierające odpady, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwość korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu odbierającego odpady. Odpady te mogą być przekazywane za odpłatnością we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy własnym staraniem przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać własnym staraniem do punktów selektywnego zbierania zorganizowanych przez sprzedawców, organizacje odzysku lub do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

10. Dopuszcza się w razie konieczności odbiór zużytych mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Dopuszcza się wówczas zbieranie i gromadzenie tych odpadów na terenie nieruchomości lub chodnikach albo innych miejscach publicznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Odpady winny być gromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

11. Wykazy miejsc zbierających odpady o których mowa w ust. 2, 3 i 9 oraz adres gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów umieszcza się na stronie internetowej urzędu.

§ 21. 1. Wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki produktów ubocznych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych;

2. [3]) Właściciele nieruchomości obowiązani są do zagospodarowania na terenie swojej nieruchomości, wymienionych w ust. 1 produktów ubocznych we własnym zakresie lub do przekazania ich własnym staraniem do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

3. Ponadto obowiązek selektywnej zbiórki wymienionych w ust. 1 produktów realizuje się poprzez ich indywidualne wykorzystanie do własnych potrzeb na terenie swojej nieruchomości tj. np. jako materiał służący do niwelacji terenu, uzupełniania ubytków w drogach, materiał budowlany do zastosowania w fundamentach budowli i budynków czy nawóz do polepszania struktury gleby. Czynności takie mogą być wykonane tylko wówczas, gdy dana substancja lub przedmiot spełnią wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego i nie doprowadzi do niekorzystnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzkie.

§ 22. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są:

1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko;

2) zapobiegać powstawaniu "dzikich wysypisk odpadów" oraz likwidować powstałe na ich nieruchomości tego typu wysypiska;

3) selektywnie zbierać odpady komunalne, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło oraz odpady budowlane i rozbiórkowe;

4) ograniczać masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 24. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) w miejscach publicznych prowadzenie psów na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź psów uznawanych za rasy agresywne oraz ich mieszańców lub zachowujących się agresywnie - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy, dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;

3) zwolnienie psów ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie posesji ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Przepisy ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

3. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeśli nie jest on należycie uwiązany, lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

2) zakłócanie ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 25. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych ze skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym oraz innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 26. Właściciel zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:

1) zapewnienia warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów;

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości;

3) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta;

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych;

5) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub sąsiednich nieruchomości uciążliwości jak hałas, odór;

6) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 27. Zabrania się zanieczyszczania ulic, chodników i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką, piórami lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

§ 28. Ule pszczele mogą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy z sąsiadującą nieruchomością, a 30 metrów od granicy z drogą publiczną lub najbliżej położonymi zabudowaniami, w których przebywają ludzie bądź zwierzęta. Dopuszcza się zmniejszenie podanych wyżej odległości pod warunkiem umieszczenia między ulami, a sąsiadującą nieruchomością ściany oddzielenia w postaci gęstego szpaleru krzewów, muru, płotu bądź innej szczelnej przeszkody o wysokości co najmniej 3 metry.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 29. 1. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są w szczególności obszary:

1) miejsca zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych;

2) oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;

3) zakładów produkcji żywności;

4) budynków wielorodzinnych.

2. Właściciele wymienionych w ust. 1 nieruchomości mają obowiązek stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych nie wymienionych w ust.1 zobowiązani są do prowadzenia na terenie swojej nieruchomości deratyzacji.

§ 30. 1. Akcje deratyzacji organizowane będą wiosną od 15 do 30 marca i jesienią od 1 do 15 października każdego roku.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się w innych terminach niż określone w ust.1 na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W takich przypadkach Wójt informuje mieszkańców w formie obwieszczenia o przeprowadzeniu deratyzacji.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr VI/22/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r., poz. 1492), która weszła w życie z dniem 15 maja 2015 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXVIII/33/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 2547), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2013 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »