| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/1044/10 Rady Miasta Bydgoszcz

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/252/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007r. Nr 130, poz. 1955, z 2008r. Nr 61, poz. 992, z 2009r. Nr 62, poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany :

1)§ 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie :

"5) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.)";

2)§ 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie :

"7) ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późń. zm.)";

3)§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

"5. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o :

1)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób";

4)w §3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o następującej treści :

"5a. Do dochodu, o którym mowa w ust. 5 nie wlicza się:

1)jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

2)zasiłku celowego,

3)pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

4)wartości świadczeń w naturze,

5)świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych";

5)§ 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stypendium szkolne wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, do kwoty podanej na decyzji, po uprzednim przedłożeniu rachunków, faktur, paragonów lub stosownego oświadczenia (które może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń)";

6)§12 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego";

7)§16 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzice/opiekunowie prawni albo pełnoletni uczeń";

8)§16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasiłek szkolny może być przyznany również z urzędu";

9)po § 19 dodaje się § 191 o następującej treści:

§ 191 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wypełnia się zgodnie z Instrukcjami, których treść w formie zarządzenia ustala Prezydent Miasta Bydgoszczy";

10)załącznik nr 2 do uchwały zatytułowany: "Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy w formie stypendium szkolnego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

11)załącznik nr 3 do uchwały zatytułowany : "Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta


Uzasadnienie

Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy wynika z konieczności dostosowania obowiązującego regulaminu do aktualnych przepisów prawnych, w związku ze zmianami, jakie miały miejsce w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zamieszczono w Dzienniku Ustaw z 2009r. Nr 175 pod pozycją 1362, w związku z czym stosując tę ustawę jako podstawę prawną konieczne jest podanie właściwego dziennika ustaw.

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczą między innymi wyjaśnienia pojęcia "dochodu", który stanowi podstawę przyznawania stypendium szkolnego, a także określają czego nie należy wliczać do dochodu, w związku z czym są istotne dla prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

W związku z licznymi uwagami rodziców dotyczącymi refundacji faktur w ramach przyznanego stypendium szkolnego, wprowadzono zapis o wypłacie stypendium do kwoty podanej na decyzji, gdyż z uwagi na brak środków finansowych potrzebnych na dokonanie zapłaty przed refundacją, nie wszyscy rodzice chcą w całości wykorzystywać przyznane im stypendia.

Korzystając z możliwości dokonania zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów skorygowano wszystkie nieścisłości występujące dotychczas np. wskazując jako przyczynę odmowy przyznania stypendium szkolnego niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego, czy też podając opiekunów prawnych jako osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

Reasumując powyższe wprowadzenie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów jest konieczne z uwagi na potrzebę dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa, umożliwiając tym samym prawidłowe wypełnienie przez wnioskodawców wniosków o udzielenie pomocy materialnej swym dzieciom.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/1044/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/1044/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »