| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/257/10 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg.

2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą:

1) być umorzone w całości lub części,

2) mieć odroczony termin spłaty w całości lub części,

3) być rozłożone na raty w całości lub części, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, wymienionych w §2 ust.1 pkt. 1-3 niniejszej uchwały oraz w przypadku określonym w art. 56 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis ( Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006r. )

2. Podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z wzorem formularza informacji określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ).

§ 4. 1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adresu ( miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów uzasadniających to żądanie.

2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, uprawniony organ, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały, wzywa dłużnika do ich usunięcia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Uprawiony organ, zawiadamia dłużnika w formie pisemnej, o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

3. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

§ 7. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane w całości, w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, jeżeli:

1) osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000,00zł;

2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. Do stosowania ulg w spłacie należności, o których mowa w niniejszej uchwale, są uprawnieni:

1) 1) Wójt Gminy Baruchowo - do kwoty 1500,00 zł należności głównej,

2) 2) Rada Gminy Baruchowo - jeżeli kwota należności głównej przekracza 1500,00 zł

3) kierownik jednostki podległej - w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 1500,00zł

§ 9. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego na piśmie przez uprawnionych, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XL/226/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Baruchowo lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2006, Nr 152, poz. 2198).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Komorek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675.)

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 853, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »