reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. 1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się osobie fizycznej, która:

1)jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Kruszwica lub uczniem szkoły położonej na terenie Gminy Kruszwica,

2)w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia uzyskała co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

a) była uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich,

b) była uczestnikiem minimum półfinału Mistrzostw Świata,

c) zajęła miejsce od 1 do 8 na Mistrzostwach Europy,

d) zajęła miejsce od 1 do 3 na Akademickich Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata lub Młodzieżowych Mistrzostwach Europy

e) zajęła miejsce od 1 do 6 na Pucharze Europy lub Pucharze Świata,

f) zajęła miejsce od 1 do 3 na Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,

g) jest członkiem kadry narodowej,

h) otrzymała klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych,

i) zajęła miejsce od 1 do 3 w mistrzostwach makroregionu lub zdobyła mistrzostwo województwa,

j) została powołana do kadry województwa kujawsko - pomorskiego w grach zespołowych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych,

k) zajęła miejsce od 1 do 3 na Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich,

l) zajęła miejsce od 1 do 3 w finale czwartków lekkoatletycznych,

ł) zajęła miejsce od 1 do 3 w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrodę lub wyróżnienie osobie za wynik sportowy inny niż wymieniony w ust. 1 pkt 2.

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszona jest osoba lub szkoła, do której uczęszczała, zdobywając wynik sportowy.

§ 4. 1. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien w szczególności zawierać:

1)dane osobowe,

2)dokument potwierdzający przynależność osoby do klubu sportowego lub stowarzyszenia,

3)opis osiągnięć sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia.

2. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni.

3. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2 wniosek zostaje odrzucony.

4. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składa się w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym wynik sportowy został osiągnięty.

5. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Kruszwicy, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Kruszwicy właściwej ds. sportu oraz Rady Sportu w Kruszwicy.

§ 6. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.

2. Wysokość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć 3 000 złotych, a nie może być niższa niż 300 złotych.

§ 7. 1. Wyróżnieniami są m.in.: puchary, statuetki, medale, książki, strój sportowy i sprzęt sportowy związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki rzeczowe.

2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 300 złotych.

§ 8. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Kruszwicy lub upoważniona przez niego osoba w czasie sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy lub innych ważnych uroczystości gminnych lub sportowych.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz na stronie internetowej www.bip.kruszwica.gmina.pl

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 11. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe osiągnięte w 2010 r. składać należy w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVIII/297/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kruszwicy


Emilia Lewandowska


Uzasadnienie

Gmina Kruszwica jest zainteresowana rozwojem i popularyzacją wszelkich dyscyplin sportowych. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla sportowców za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w Gminie Kruszwica oraz jej promowanie na arenie krajowej i międzynarodowej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie corocznie ustalana przez Radę Miejską w Kruszwicy w uchwale budżetowej Gminy Kruszwica. Ze względu na zmianę przepisów niniejsza uchwała zastąpi podobną regulację prawną dotychczas obowiązującą. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama