| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gruta

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461 ) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 )

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gruta Nr XXXIII/193/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 181, poz. 2392 ) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Kołodziej

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z dnia 17.12.1992r. ),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999r. ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek kwotowych ogłaszanych na każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Uchwałą Nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz.Urz. woj. Kuj.-Pom. Nr 181, poz. 2392 ) została spełniona dyspozycja zawarta w art. 5 ust. 1 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W dniu 15 listopada 2010r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.Nr 225, poz. 1461 ), którą zmieniono brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d w/w ustawy. Znowelizowany art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d przewiduje taką samą stawkę podatku dla wszystkich pomieszczeń budynku zakładu opieki zdrowotnej związanych z prowadzoną przez ten zakład działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d w brzmieniu:"zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" obowiązuje tylko do 31 grudnia 2010r. Od 1 stycznia 2011r. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń". Powyższa zmiana spowodowała konieczność podjęcia uchwały zmieniającej. Przedmiotowej uchwale nadano wsteczną moc obowiązującą z uwagi na spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 ).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »