| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w spriwe stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/125/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Daniel Jurewicz 6. Elżbieta Osińska 7. Aleksandra Kwiatkowska 8. Halina Paszkowska 9. Robert Pawlicki 10. Jan Sieklucki 11. Halina Strzelecka 12. Andrzej Tatkowski

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr VI/125/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła 24 lutego 2011 r. uchwałę Nr VI/125/2011 w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 10 marca 2010 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 6 kwietnia 2011 r. O terminie posiedzenia Kolegium, pismem z dnia 30 marca 2011 r., znak RIO-KA-4010-9-1/2011 został zawiadomiony Burmistrz Nakła nad Notecią. W posiedzeniu Kolegium uczestniczyły i wyjaśnienia złożyły upoważnione przez Burmistrza Nakła nad Notecią: radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - pani Magdalena Łusiak oraz inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - pani Anna Nowak.

W zasadach ogólnych przedmiotowej uchwały Rada Miejska zdecydowała, że z budżetu Gminy Nakło nad Notecią mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. - dalej ustawa), realizowanych na terenie Gminy. Dotacje będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczeń środowiska. W uchwale Rada wymieniła podmioty, którym może być udzielona dotacja, tj. podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy. Określono dokumenty, które zobowiązany jest przedstawić podmiot ubiegający się o dotację, a prowadzący działalność gospodarczą.

Z części dotyczącej rozpatrywania wniosków wynika m.in., że podmioty ubiegające się o uzyskanie omawianej dotacji składają pisemne wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy, które będą rozpatrywane wg kolejności daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

Z § 4 uchwały wynika, że udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy, która określać będzie m.in. wysokość udzielanej dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia. Zapisem § 5 uchwały Rada zdecydowała natomiast, że podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki), a w celu dokonania powyższego rozliczenia Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania zadania.

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Miejska wskazała m.in. art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska. Z ustępu 5 wskazanego artykułu wynika, że rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Określając zasady udzielania dotacji organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien określić wszystkie te normy, które dotyczą celu i kryteriów udzielanej dotacji, warunków, które należy spełnić, aby ubiegać się o dotację, podmioty, które będą mogły otrzymać dotację oraz sposób ustalania jej wysokości. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oznacza natomiast wskazanie sposobu postępowania, który będzie obowiązywał zarówno podmiot ubiegający się o dotację, jak i podmiot udzielający dotacji. Określając tryb postępowania organ stanowiący określa wymogi formalne, które muszą być spełnione przy udzielaniu dotacji. Powinien więc wskazać np. jaka ma być forma wniosku o udzielenie dotacji oraz jego niezbędne elementy, termin składania wniosku, sposób postępowania ze złożonym wnioskiem, w tym termin jego rozpatrzenia, jak również organ, który dokona oceny wniosku.

Jako cel udzielanych dotacji Rada Miejska w Nakle nad Notecią wskazała finansowanie zadań wymienionych w art. 403 ustawy. Powyższy przepis w ustępie 2 stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. Przepisy te w sposób ramowy wskazują, finansowanie jakich działań obejmuje ochrona środowiska i gospodarki wodnej, np. przedsięwzięcia związane z ochroną wód, ochroną powierzchni ziemi czy edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zadaniem organu stanowiącego Gminy, na mocy art. 403 ust. 5 ustawy, jest natomiast skonkretyzowanie, jakie działania podejmowane przez jakie podmioty Gmina zamierza wspierać finansowo. Brak dokładnego określenia zadań, na które będzie przyznawana dotacja z budżetu Gminy, przy jednoczesnym braku wskazania kryteriów oceny składanych wniosków o udzielenie dotacji powoduje, że zasady udzielania omawianych dotacji są nieprecyzyjne. Nie spełniają również wymogu art. 403 ust. 5 ustawy, który stanowi m.in., że określone przez radę zasady udzielania dotacji obejmują w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania. Kolegium nie podzieliło argumentacji przedstawicielek Gminy, że kryteria wyboru inwestycji zostały określone w § 1 pkt 2 uchwały, który stanowi, że dotacje będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Ponadto, Rada Miejska w Nakle nad Notecią nie wskazała wysokości udzielanej dotacji. Z wyjaśnień radcy prawnego Gminy wynika, że wysokość dotacji została uzależniona od posiadanych przez Gminę środków finansowych w budżecie na dany rok. Zdaniem Kolegium organ stanowiący Gminy powinien w uchwale określić wysokość dotacji, jaką może otrzymać podmiot ubiegający się o nią, tzn. np. określony procent poniesionych wydatków czy wartość kwotową dotacji. Brak wskazania wysokości udzielanej dotacji powoduje, że podmiot ubiegający się o nią nie będzie miał rozeznania, jakiej kwoty dofinansowania ze strony Gminy może oczekiwać.

W uchwale nie sprecyzowano również sposobu przekazania dotacji - czy będzie to refundacja poniesionych kosztów, czy też możliwa jest zaliczka na poczet przyszłych wydatków.

Tryb postępowania o udzielenie omawianych dotacji Rada Miejska w Nakle nad Notecią ograniczyła do przytoczonych w niniejszej uchwale zapisów dotyczących rozpatrywania wniosków. Z uchwały nie wynika natomiast m.in. jakie niezbędne elementy powinien zawierać wniosek, w jakim terminie należy go złożyć oraz przez kogo i w jakim terminie nastąpi jego rozpatrzenie. Rada nie wskazała również, jakimi kryteriami powinien kierować się organ dokonujący oceny wniosków.

Przedstawicielki Gminy wyjaśniły, że w celu uniknięcia podejmowania decyzji jednoosobowych, wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powoływaną przez Burmistrza. Zdaniem Kolegium powoływanie ww. komisji jest jednym z elementów trybu postępowania o udzielenie dotacji i powinno wynikać wprost z zapisów uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w szczególności wskazane znaczenia pojęć zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło, że badana uchwała Rady Miejska w Nakle nad Notecią nie spełnia wymogów określonych art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Określone przez organ stanowiący Gminy Nakło nad Notecią zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są niejasne i nieprecyzyjne. Przedmiotową uchwałą Rada Miejska nadaje konkretnemu kręgowi podmiotów określone uprawnienia. W związku z powyższym zasady i tryb postępowania, których spełnienie warunkuje skorzystanie z tych uprawnień, powinny być określone w taki sposób, aby nie dochodziło do dowolnej interpretacji zapisów uchwały. Zdaniem Kolegium Izby pozostawienie uchwały w obiegu prawnym mogłoby skutkować udzielaniem przez Gminę Nakło nad Notecią dotacji dla różnych podmiotów na podobne przedsięwzięcia według różnych zasad i według różnego trybu.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowiło stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Tadeusz Dobek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »