| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Topólka

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm., z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2005r. Nr 180 poz. 1493, zm. z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842),
Rada Gminy w Topólce uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
UZASADNIENIE
Przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić. Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy. Efektywne działania na rzecz osób dotkniętych przemocą i ich rodzin, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie wymagają współpracy z instytucjami, które takimi problemami się zajmują. Do tych instytucji należą: pomoc społeczna, Policja, Zespoły Kuratorskie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie skuteczności tej współpracy jest możliwe dzięki powołaniu lokalnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Współpraca zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Zapobiega powielaniu działań, poszerza wiedzę o rodzinie, wykorzystuje potencjał członków zespołu do opracowania możliwie najlepszej strategii działania. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842) w dodanym art. 9a do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Topólka
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.odt

załącznik do uchwały - program przemocy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »