| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Rogowo

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r


Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. 1) ) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2) ) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.3) ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rogowo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w następujących wysokościach :
Treść Plan po zmianach Wykonanie %
DOCHODY 19.642.535,00 18.625.029,62 94,82
w tym :
- dochody bieżące 18.144.989,00 18.076.180,72 99,62
- dochody majątkowe 1.497.546,00 548.848,90 36,64
WYDATKI 22.328.257,00 21.226.918,41 95,07
w tym :
- wydatki bieżące 18.081.316,00 17.310.719,51 95,73
- wydatki inwestycyjne 4.246.941,00 3.916.198,90 92,21
I. DEFICYT w wysokości 2.601.888,79 zł został pokryty:
- zaciągniętą pożyczką z WFOŚ i GW 287.737,00 zł
- wolne środki z 2009 roku jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu 1.256.997,79 zł
- zaciągniętym kredytem 1.057.154,00 zł.
II. ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 1.629.948,00 zł , w tym:
- zobowiązania długoterminowe 1.597.948,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 32.000,00 zł.
§ 2. Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy

Józef Sosnowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. ; Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 i Nr 167 poz.1759, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 106 poz. 675.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 152, poz. 1020, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »