| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Sadki

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 221 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje warunki i tryb wspierania finansowego klubów sportowych, zwanych dalej "beneficjentami", działających w celu rozwoju sportu na terenie gminy Sadki.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Sadki;

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sadki;

3) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sadki;

4) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sadki;

5) sporcie - należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

6) dotacji - należy przez to rozumieć udzielone beneficjentowi, na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, wsparcie finansowe w formie dotacji celowej zgodnie z art. 221 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie lub sfinansowanie projektu służącego rozwojowi sportu na terenie gminy Sadki;

7) wnioskodawcy - należy rozumieć beneficjenta, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji;

8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014).

Rozdział 2.
Warunki współpracy

§ 3. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki gmina zamierza osiągnąć jest w szczególności:

1) poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków beneficjentów,

2) poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom gminy do działalności sportowej prowadzonej przez beneficjentów na tym terenie,

- ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 4. 1. Dotacje mogą otrzymać beneficjenci statutowo prowadzący działalność w zakresie sportu wśród mieszkańców gminy (kluby sportowe), niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

2. Dofinansowaniu podlegają wydatki beneficjenta na realizację zadania w zakresie sportu.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określana jest na dany rok w uchwale budżetowej gminy.

§ 6. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć postać jego wsparcia lub powierzenia.

2. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu gminy jest przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów lub ich refundacja.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 7. Organem przyznającym dotacje służące rozwojowi sportu jest wójt, w oparciu o oferty złożone przez wnioskodawców.

§ 8. 1. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze konkursu ofert, ogłaszanego przez wójta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie konkursu ofert powinno w szczególności zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) terminach i warunkach realizacji zadania;

4) terminie i miejscu składania ofert;

5) terminie i miejscu otwarcia ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie może nastąpić również w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym beneficjentom.

§ 9. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy, w ciągu roku budżetowego.

§ 10. 1. Oferta złożona przez beneficjenta ubiegającego się o przyznanie dotacji powinna zawierać w szczególności:

1) określenie wnioskodawcy przez podanie jego nazwy, adresu (ewentualnie z wyodrębnieniem adresu do korespondencji), numerów telefonów stacjonarnych, adresu e-mail, NIP-u, REGONU, wskazanie osób bądź osoby do składania w imieniu wnioskodawcy wyjaśnień w zakresie proponowanego do realizacji zadania;

2) wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy;

3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, jego cel i rodzaj;

4) termin i miejsce realizacji zadania;

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy;

6) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, jego doświadczeniu w zakresie, którego dotyczy zadanie;

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania;

8) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania;

9) oświadczenie o zgodności oferowanego zadania ze statutem wnioskodawcy;

10) podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu wnioskodawcy.

2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 wnioskodawca musi dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru wraz z oświadczeniem o jego zgodności ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania ofert.

3. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

§ 11. 1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje komisja konkursowa powołana przez wójta w drodze zarządzenia, która dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz przedkłada wyniki konkursu wójtowi.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także w przypadku złożenia jednej oferty w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno- prawnych lub innych wad oferty wójt, na wniosek komisji konkursowej, wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji o ocenie formalnej na BIP. Oferta, której wad nie usunięto lub która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana. Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniona.

§ 12. Przy ocenie merytorycznej ofert uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez beneficjentów;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) wysokość wkładu własnego beneficjenta, przeznaczonego na realizację zadania;

4) dotychczasowe doświadczenie we współpracy (w tym rozliczalności) z gminą.

§ 13. 1. Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.

2. Komisja konkursowa może dokonać wyboru więcej niż jednej oferty.

§ 14. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac i przekazuje go wójtowi.

§ 15. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert bądź oferty wraz z ustaleniem wysokości dofinansowania dokonuje wójt.

§ 16. 1. Konkurs winien być rozstrzygnięty w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.

2. O wynikach konkursu informuje się wnioskodawców oraz umieszcza się je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 4.
Umowa

§ 17. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a wnioskodawcą, którego oferta została wybrana.

2. Umowę sporządza się na czas realizacji zadania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zadanie, na realizację, którego zostanie podpisana umowa, nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

4. Beneficjent jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.

5. Integralną częścią umowy jest oferta oraz uaktualniony kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.

6. Umowa w szczególności powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego zadania;

3) termin i miejsce realizacji zadania;

4) określenie wysokości dotacji, jaką gmina przekaże beneficjentowi oraz warunki i terminy jej przekazania;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji oraz zasady i termin jej rozliczenia;

6) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;

7) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku jej niewykorzystania całości bądź części lub częściowego niewykonania zadania;

8) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.

Rozdział 5.
Kontrola wykonania zadania i rozliczenie

§ 18. 1. W trakcie realizacji zadania wójt może wyznaczyć pracownika urzędu do kontroli realizacji zadania.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli wójt zawiadamia beneficjenta, co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

3. Kontrole można przeprowadzać w siedzibie beneficjenta lub w urzędzie.

4. Kontrolujący ma prawo żądać m.in.:

1) udzielenia informacji o przebiegu realizacji zadania;

2) wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji,

3) wglądu do dokumentacji księgowej.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 19. 1. W trakcie realizacji zadania beneficjent, który otrzymał dotację w ratach, składa sprawozdania częściowe zgodnie z terminami zapisanymi w umowie.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania określonego w umowie beneficjent jest zobowiązany sporządzić w terminie zapisanym w umowie.

§ 20. Sprawozdania, o których mowa w § 19 powinny zawierać w szczególności:

1) informacje o przebiegu realizacji zadania;

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys dołączony do umowy;

3) inne istotne informacje o realizacji zadania;

4) zestawienie wszystkich rachunków związanych z realizacją zadania ze wskazaniem kwot wydatkowanych ze środków dotacji.

§ 21. Niewykorzystane przez beneficjenta środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym w umowie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 23. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi wyraz dbałości Gminy Sadki o właściwy rozwój wszelkich form aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Zagadnienia dotyczące kultury fizycznej oraz sportu dotychczas regulowane były przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) . Obowiązująca od 16 października 2010 r. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchyliła obie powyższe ustawy. Należy również pamiętać, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje w art. 68 ust. 5 kulturę fizyczną jako jedno z zadań, którego rozwój, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, powinny popierać władze publiczne. Uznano zatem sport za dobro publiczne o dużym znaczeniu społecznym (zdrowie, promocja kraju, spójność społeczna) i edukacyjnym (wychowanie młodzieży przez sport). Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 tego przepisu to organ stanowiący jednostki może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania, wskazując jednocześnie cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Wsparcie finansowe, w postaci dotacji celowej z budżetu gminy, mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie tej gminy, niezależnie od ich formy prawnej, pod warunkiem nie prowadzenia przez działalności w celu osiągnięcia zysku. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »