reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 poz. 235) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, w wysokości 25 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Do dnia 3 kwietnia br. żłobki jako zakłady opieki zdrowotnej, podlegały rejestracji w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej. W związku z wejściem w życie, z dniem 4 kwietnia br. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w weku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), organem rejestrowym dla żłobków i klubów dziecięcych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpisie do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy

Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,

2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej,

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,

4) w przypadku osoby fizycznej - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wraz z wnioskiem, podmiot wnioskujący o wpis do rejestru, przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty lub przedstawia jego kopię. Na podstawie art. 33 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2011 r., określa jego wysokość na kwotę 1.386,00 zł (Dz. U. Nr 194, poz. 1288). Przepisy ustawy nie przewidują nie pobieranie opłaty za wpis do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a także fakt, że odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach Gminy oraz aby zachęcić potencjalnych chętnych do prowadzenia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, zaproponowano, by wysokość opłaty za wpis do rejestru była symboliczna i wynosiła 25 zł. Jest to kwota porównywalna z wysokością opłaty skarbowej pobieranej za wykonanie takich czynności urzędowych jak np. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie NIP (21zł), czy zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (21 zł).

W świetle powyższego, celem realizacji w szczególności zapisów ustawy dotyczącej prowadzenia przez Burmistrza rejestru, koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama