reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Bartniczka

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), oraz art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[2]) ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka, dotyczący zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (zwanego dalej przedsiębiorstwem) oraz odbiorców tych usług (zwanych dalej odbiorcami) na terenie Gminy Bartniczka.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.);

2) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.

§ 4. Przedsiebiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

§ 5. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia odbiorcom minimalną ilość dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków w wysokości 100 dm3/mieszkańca x dobę, oraz minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej w wysokości 0,2 MPa lub nie niższe jak określone w wydanych warunkach technicznych przyłączenia, w sposób ciągły i niezawodny oraz prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.

2. Maksymalną ilość dostarczanej wody, określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez urząd technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

3. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy Bartniczka o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami

§ 7. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, przedsiebiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków lub osobno umowę na dostarcznie wody i osobną na odprowadzenie ścieków.

3. Umowa winna określać możliwości jej wypowiedzenia, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

4. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez odbiorcę, za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

5. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8 ust. 1 ustawy, nie musi skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem przez przedsiebiorstwo umowy, o której mowa w ust. 1 i 6.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy, skutkuje zastosowaniem przez przedsiebiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964, z późn. zm.).

§ 9. 1. Odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

2. Przedsiebiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy lub określa dodatkowe warunki do spełnienia przez nowego odbiorcę.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również do korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, po złożeniu przez właściciela/zarządcę odpowiedniego wniosku i po spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 10. 1. Przedsiebiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług, w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminów zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 11. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, na skutek m.in.: cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania,

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych, w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d) informowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz wynikających z pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem,

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli,

h) usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone uchwałą Rady Gminy.

§ 12. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone są na podstawie uchwał Rady Gminy Bartniczka w sprawie ustalenia cen za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzenie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej w Bartniczce.

§ 13. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązujące ceny zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Bartniczka bądź wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany umowy.

§ 14. Warunki wprowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, określa rozdział 5 ustawy oraz umowa.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 15. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków technicznych przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

d) dane wnioskodawcy,

e) datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach, przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 16. Do wniosku ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają, w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

2) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków, w ilości określonej we wniosku;

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca i sposobu zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) materiałów zalecanych do budowy,

d) jakości odprowadzanych ścieków;

4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 18. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków technicznych, o których mowa w § 17 (a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnienia warunków w niej określonych).

2. Umowa o przyłączenie do sieci, może być zawarta m.in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 19. 1. Umowa o przyłączenie, stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory uwzględniając postanowienia § 22 niniejszego regulaminu, określa przedsiębiorstwo.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20. 1. Przedsiebiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, w przypadku niewystarczających warunków technicznych umożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi.

§ 21. 1. Przedsiebiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami ko-rzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wo-domierza głównego, za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych do celów przeciwpożarowych.

5. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

6. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej, odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

7. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

8. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usługi dostarczającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 22. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, rodzaju (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d) skład komisji, w tym: inwestora, wykonawcę i użytkownika,

e) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

f) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy, stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony, upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 23. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 24. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 25. 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę z zastępczych punktów poboru przedsiębiorstwo nie pobiera opłat.

§ 26. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 27. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział 9.
Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 28. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych, poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego przystąpienia do usuwania awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej zauważenia, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 29. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich:

a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 30. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 31. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadamiania przed-siębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 10.
Standardy obsługi odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 32. Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług, a w szczególności zapewnić obsługę odbiorców.

§ 33. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 34. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo lub właściwy organ inspekcji sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 35. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z normami lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona, w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia (upust, odszkodowanie),

e) numer i datę umowy,

f) podpis odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od jej wniesienia. Termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wykonania ekspertyzy.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a) nazwę przedsiębiorstwa,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości upustu, formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności przedsię-biorstwa, może nastąpić na wniosek odbiorcy usługi.

Rozdział 11.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa, są:

a) jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej,

b) jednostki ochotniczej straży pożarnej.

§ 37. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa, zobowiązani są do:

a) powiadamiania przedsiębiorstwa o każdym przypadku poboru wody, w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od poboru wody,

b) przekazywania przedsiębiorstwu na koniec każdego kwartału, rozliczenia zużytej na cele przeciwpożarowe wody.

§ 38. 1. Rozliczenie za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, dokonywane jest między przedsiębiorstwem a Gminą Bartniczka na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

2. Faktury za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe, wystawiane będą Gminie Bartniczka w okresach kwartalnych.

§ 39. 1. Za wodę:

a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci gminnej, obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez Gminę, w rozliczeniu rocznym.

Rozdział 12.
Przepisy końcowe

§ 40. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 41. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy niniejszy regulamin.

§ 42. Traci moc uchwała Nr III/15/02 Rady Gminy Grążawy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grążawy.

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama